måndag, februari 13, 2006

Afghanistan: Döm själv om orsak och verkan - Läs den belysande debatten!

---------------------------------------------------------------------------

Idag förbereder sig den fördubblade svenska ISAFstyrkan att åka ner till Afghanistan. Men inte på något fredsbevarande blåbaskeruppdrag i FNs regi, utan under NATOs befäl.

Afghanerna har heller inte välkomnat de utländska trupperna som befriare, så som vi hade hoppats och knappast heller sett till några förbättringar vare sig i sin egen säkerhet eller levnadsstandard.

Så är också de gamla krigsherrarna och knarkbaronerna tillbaka i politiken efter det fuskanklagade parlamentsvalet i höstas. Åter översvämmas världsmarknaden av heroin och opiumodlingarna blommar som aldrig förr. Samtidigt har talibanerna som en motreaktion gjort stora framgångar särskilt i de nordöstra delarna av landet på gränsen till Pakistan

Försvarsminister Leni Björklund menar nu att den svenska insatsen är bra också för vår säkerhet: "Vi motverkar att stater utvecklas till plantskolor för internationell brottslighet och terrorism", skriver hon i GP den 26 jan.

Men detta är verkligen en fråga om hönan och ägget, ockupation eller motstånd mot ockupation, och huruvida det är fred man i första hand eftersträvar och inte har någon dold agenda om att öva "våra pojkar" inför EUs nya insatstrupper år 2008

Den afghanska befolkningen har inte fått det bättre och hjälporganisationerna drar sig undan för undan ur landet på grund av den bristande säkerheten. Samtidigt som kostnaderna för den svenska ISAFstyrkan vida överstiger vad Sverige avsätter i humanitär hjälp till landet.

Däremot instruerar NATO i en särskild not på en hemsida (http://www.nato.int/issues/afghanistan_stage3/) att ISAF inte får förstöra landets opiumodlingar och heroinfabriker. Detta, Leni Björklund,.är knappast att bidra vare sig till vår egen eller det afghanska folkets säkerhet.


BELYSANDE debatt i Syöstran mellan Ulf Bjerén, Karlskrona och Heli Berg, riksdagsledamot (fp) ledamot av försvarsutskottet

Svenska soldater i Afghanistan. Att kriga för en lögn (1)

Harold Pinter hävdade i sin nobelföreläsning att de flesta politiker "inte är intresserade av sanning utan av makt...

För att kunna behålla makten gäller det att hålla folk i okunnighet, så att de lever i okunnighet om sanningen, till och med sanningen om sina egna liv. Därför är vi omgivna av en väldig gobeläng av lögner, som vi livnär oss på."

Som envar minns rättfärdigades invasionen av Afghanistan med att Osama Bin Laden, Al Qaida och talibanerna låg bakom attackerna 11 september 2001. Man försäkrade oss att det var sant.

Men allt fler i USA anser att det återstår att utreda vem som låg bakom attentaten och hur de kunde genomföras.

Vi vet att USA-administrationen långt i förväg varnades av flera länders underrättelsetjänster, samt att den efteråt förhindrade en regelmässig brottsutredning.

Genom Pakistans förre utrikesminister vet vi att regerings -tjänstemän från USA redan i juli 2001 informerade om att militära aktioner mot Afghanistan skulle inledas i mitten av oktober.

Efter händelserna 11 september erbjöd sig regeringen i Kabul att utlämna Osama Bin Laden till rättegång i ett tredje land, men USA:s regering var inte ett dugg intresserat av detta förslag, rimligen därför att det störde de redan färdiga planerna på att ockupera Afghanistan.

Vi vet också att ingen av personerna på de felnavigerande planen var afghan. Ändå angreps Afghanistan den 7 oktober 2001.

Beträffande händelserna 11 september måste frågan ställas, som de gamla romarna gjorde i dubiösa rättsfall: Cui bono - vem kunde dra fördel av brottet?

Vita huset hävdade att invasionen av Afghanistan legitimerades av självförsvarsrätten.

Men i de resolutioner som FN:s säkerhetsråd antog i efterförloppet till 11 september (1368 och 1373) hänvisas bara till "självförsvarsrätten i enlighet med FN-stadgan" och Afghanistan omnämns överhuvudtaget inte.

Även om kriget vore ett folkrättsligt tillåtet motanfall, så skulle det alls inte innebära att det vore legalt, enligt folkrätten och FN-stadgans artikel 51, att gå så långt som till att ockupera landet och tillsätta en lydregering. Och att bedriva krig drygt fyra år senare.

Men man försäkrade oss att det var rätt. Det var inte rätt. Det var ett oprovocerat angrepp på en suverän stat och på ett kulturfolk respekterat för sin stolthet och sin okuvlighet gentemot främmande ockupanter;

Det må vara britter, ryssar eller amerikaner. Det var ett krig och en ockupation baserad på lögner. Ett krig som hittills lett till minst fyrtio tusen civila afghaners död.

Till exempel påstods att ett syfte med ockupationen var att bekämpa narkotikahanteringen. Hur kan det då komma sig att opieodlingen enligt FN ökade med 1800 procent redan första ockupationsåret?

Det påstods att "illegala grupper" skulle avväpnas. Men faktum är att lydregimen bygger på dessa grupper, till exempel Norra Alliansen och krigsherren Dostums privatarmé.

Det påstods att mänskliga rättigheter skulle skyddas. Men tvärtom byggdes koncentrationsläger som Bagram och Guantánamo. Tvärtom tillämpas utomrättsliga avrättningar, tortyr och godtyckliga anhållanden.

USA bryter mot så gott som varje punkt i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, som artikel 3,5,6,7,8.

Sverige deltar, jämte ett drygt trettiotal andra länder (de flesta tillhörande Nato), i ockupationen av Afghanistan.

Den 6 december 2005, vid samma tid som de två första svenska soldaterna dog i detta krig, beslutade riksdagen att utvidga truppinsatsen till maximalt 375 man.

ISAF, där de svenska soldaterna ingår, är ingen "FN-styrka", som både riksdagsledamöter och svenska folket falskeligen bringats att tro. Det är en Natostyrka under falsk flagg. Så kör svenska soldater runt i vita jeepar, som enligt 1949 års Genèvekonvention ska vara förbehållet civila humanitära organisationer. De handlar därigenom i strid med intentionerna i folkrätten och ökar risken för attacker på humanitära organisationer.

Inte på hundra år har Sverige deltagit i ett angreppskrig på främmande mark. Nu sker det. Svenskarna i Natoledda ISAF är hjälptrupper åt USA, står under gemensamt kommando med USA:s Operation Enduring Freedom och sysslar bland annat med att samla in information, som kan användas i terrorbombningar mot skyddslösa byar.

Är "insatsen" i Afghanistan en prototyp för aktioner av den nya svenska krigsmakt som nu, utan offentlig debatt, håller på att ersätta det folkligt förankrade försvaret av svenskt territorium? Det finns skäl att frukta det.

Kräv att Sverige hämtar hem sina legosoldater från Afghanistan. Informera om att det som kallas utlandsinsats i Afghanistan i själva verket är medverkan i ockupation och kolonialkrig. Låt inte dina vänner eller barn dö för lögnen att ockupationen av Afghanistan är "humanitär" eller en "FN-insats".

Ulf Bjerén Sydöstran Debatt 2006-02-06


Motinlägg av Heli Berg

Därför är Sverige i Afghanistan (2)

Ulf Bjerén skriver i Sydöstran 6 februari om Afghanistan.

Artikeln är så full av felaktigheter att den egentligen inte är värd att kommentera, men eftersom debattören också påstår att riksdagsledamöter och svenska folket är förda bakom ljuset avseende de svenska insatserna i Afghanistan, vill jag försöka bringa lite klarhet i frågan.

Vid en av FN anordnad konferens i Bonn i december 2001 enades deltagarna om ett ramverk för Afghanistans politiska framtid. Deltagarna uppmanade samtidigt FN:s säkerhetsråd att överväga en insats av en FN-auktoriserad styrka.

Den 20 december 2001 antog säkerhetsrådet resolution 1386 där en internationell säkerhetsstyrka (ISAF) gavs mandat att under FN-stadgans kapitel VII stödja övergången till demokrati i Afghanistan.

Säkerhetsrådet har senare förlängt och utökat mandatet för den internationella styrkan. Det senaste mandatet hämtar sitt innehåll från resolutionerna 1386 och 1510 och sträcker sig till den 13 oktober 2006.

Alltsedan årsskiftet 2001/2002 har Sverige bidragit med trupp till Afghanistan. Landet är det sjätte fattigaste i världen och har de senaste decennierna drabbats av ockupation, inbördeskrig och terrorism. Lidandet för den afghanska befolkningen framstår till tid och omfattning som ofattbart.

Afghanistan är den tredje största mottagaren av svenskt bistånd, och om dessa biståndsinsatser skall kunna uppnå sin fulla kapacitet och genomslag är förutsättningen att man kan upprätthålla säkerheten i landet. Där har Svenska Isafstyrkan en viktig uppgift!

Jag anser att Sverige genom insatsen i Afghanistan dels visar prov på sitt fortsatt starka engagemang för långsiktigt konfliktförebyggande arbete, dels i konkret handling bidrar till att undvika en möjlig upprepning av de senaste decenniernas våldsamma utveckling i Afghanistan med allvarliga humanitära konsekvenser som följd.

Jag vet att denna åsikt delas av samtliga partier, utom vänsterpartiet, i Sveriges Riksdag.

Jag vill också i detta sammanhang understryka, att den säkerhetspolitiska situationen i Afghanistan och dess närområde är av stor betydelse också för säkerheten i Europa.

Debattartikeln av Ulf Bjerén är en djup kränkning mot alla svenskar som ofta med livet som insats arbetar i fredens tjänst.

Att kalla FN:s insats för "ockupation", att kalla våra soldater för "legosoldater", att påstå att Sverige deltar i ett "angreppskrig" är bara några av de oförskämdheter som artikeln är full av.

Jag är övertygad om att riksdagsledamöterna visste vilka beslut de fattade i Sveriges riksdag i december 2005, att utöka de svenska insatserna i Afghanistan är ett steg i rätt riktning.

Heli Berg, Sydöstran 2006-02-10MSvar till Heli Berg

Svensk Afghanistantrupp deltar i ockupation (3)

I Sydöstran 10 februari angrep Heli Berg min artikel om svenska soldater i Afghanistan "Att kriga för en lögn". Vad som direkt slog mig var att hon, trots att min artikel enligt henne var "full av felaktigheter", inte påpekade ett enda sakfel.

Istället ägnade hon stort utrymme åt att slå in en öppen dörr. Visserligen är Heli Bergs påstående att Bonnkonferensen om Afghanistan uppmanade "FNs säkerhetsråd att överväga en insats av en FN-auktoriserad styrka" vilseledande.

Beslutet om bildandet av ISAF var ett angloamerikanskt initiativ. Till Sverige kom förfrågan om att delta till försvarsminister von Sydow från London och inte från FN.

Sedan är det en annan sak att FN i efterhand gett ISAF mandat för vissa aspekter av dess verksamhet. Om det är inte annat att säga än att FN-organisationen inte är rättvisans heliga väktare, utan en plats för makterna att göra upp.

"Dom däruppe har samlats i ett rum. Ni därnere låten hoppet fara" skrev Bertolt Brecht en gång med anspelning på schackrandet i Nationernas förbund.

FN-stadgan, en produkt av folkens segrar mot fascismens krigspolitik och baserad på kategoriskt förbud mot angreppskrig, är dock en plattform för försvar av folkens rätt.

Om FN-stadgan följdes som det var tänkt vore just angreppskriget i Afghanistan ett typexempel på en aggression som säkerhetsrådet skulle ingripa mot. Men att det inte går vet vi alla, eftersom USA är huvudangripare och kan blockera beslut i säkerhetsrådet.

Vad jag påpekade i min artikel var att ISAF, där de svenska soldaterna ingår, inte är en "FN-styrka" utan en Natotrupp, som arbetar i koordination och nu också med gemensamt kommando med USA:s ockupationsstyrka.

ISAF står alltså inte under FN:s ledning och dess verksamhet regleras inte av vad som anges i FN-stadgans kapitel fem om fredsbevarande uppdrag. Den som tvivlar beträffande ISAF:s karaktär kan gå in på dess hemsida, som avslöjande nog är en underavdelning av Natos.

Heli Berg tycker att det är oförskämt att påstå att riksdagsledamöter och svenska folket är förda bakom ljuset om ISAF:s karaktär. Men det har väl alla hört att ISAF är en "FN-insats"?

Riksdagsman Lars Ångström (mp) påstod det exempelvis i radio 19 november 2005 och i en intervju den 7 februari av Jarl Alfredius i Aktuellt talades om "FN-soldater" och "FN-insats". Så det Heli Berg menar vara oförskämt av mig att påtala är en ständigt upprepad offentlig lögn.

Det talas om "fredsbevarande styrka". Men vad är detta om inte krigspropaganda? Sverige har sänt en styrka från Särskilda skyddsgruppen SSG. Den är enligt TT, 9 december 2005, "Sveriges hemliga elitstyrka. Den består av specialutbildade yrkesofficerare och är Sveriges motsvarighet till brittiska SAS och amerikanska Delta".

Det är svenska kommandosoldater som finns i Afghanistan under Natobefäl. De är utbildade till att utföra offensiva uppdrag i fiendeland.

Sverige fördubblar nu styrkan i Afghanistan. Begäran kom även denna gång från Storbritannien och bakgrunden är att ISAF ska förstärkas och i högre grad axla stridande uppgifter på det att USA ska kunna överföra mer trupper till Irak där ockupationstrupperna är hårt ansatta av motståndsrörelsen.

Detta är alltså de svenska ISAF-soldaternas verkliga roll: Att som del i en internationell hyenebrigad i Natos koppel assistera USA i ett smutsigt krig för imperieintressen, olja, naturgas och geopolitik!

Det är att beklaga att Heli Berg inte ens vill vidgå att det pågår en ockupation när det så uppenbart är en blodig ockupation rättfärdigad av retorik som stinker av kolonialistisk ideologi om "den vita mannens börda".

Minns att det är utländsk inblandning som historiskt fört död, kaos och elände till Afghanistan. Sluta omyndigförklara folket i Afghanistan.

Ulf Bjerén, Sydöstran 06-02-20
New-look Afghanistan leaves mullah longing for days of Taliban
Globe and Mail, Canada MICHAEL DEN TANDT 2/10/06


KANDAHAR -- During the Taliban years, Mullah Saeed Ahmed says in a voice barely above a whisper, life here was good. People lived carefully, cautiously, and according to the laws of the holy Koran.

Now everything has changed.

"Men wore beards; they followed all the rules," he says, sitting cross-legged on a thin red cushion in a tiny room of the Ghos Saklin mosque in Kandahar's Herat Bazaar. "Now it's democracy. Whatever people want to do, they can do it. That's the difference."

Mullah Ahmed was born in this city 30 years ago and has lived here all his life. He's lived through the invasion of the Soviet army and its defeat at the hands of the mujahedeen, the subsequent civil war, the rise of the Taliban Islamists and their defeat at the hands of the U.S.-led coalition. And now, the Western-backed government of Hamid Karzai and the presence of NATO troops, including Canadians.

Like most Afghans, he looks a decade older than his age. His father was also a mullah. When he was 10, he says, he decided to follow in his father's footsteps. He studied hard in the Islamic schools and began his ministry at 22, four years before the Taliban fell.

"We carried on our work during the Taliban's rule, and we still do the same," he says through an interpreter.

Outside, in the bazaar, the scene is chaotic and noisy. Three-wheeled motor scooters compete for road room with motorcycles, bicycles, ancient tractors, trucks, fruit carts and an endless stream of Toyota taxis. Horns beep incessantly as the taxis jostle for position. Of late, they have become weapons for suicide bombers.

Mullah Ahmed knows who's responsible for the bombings, he says in the relative quiet of his aerie in the mosque, a thermos of tea on the faded rug in front of him. The bombers are not acting alone. "A lot of countries support them," he says. "There's Pakistan. And behind Pakistan is the United States."

Mullah Ahmed says he's not interested in politics. His main role is to preside over funerals, births and weddings. He leads the men in prayer. He interprets the Koran and conveys its message to the people.

But it doesn't make sense, he adds, that the Afghan government and its coalition allies can't defeat the insurgents. They were able to topple the Taliban so easily. The insurgents now have few weapons and must live in the mountains. "There are countries supporting them," he repeats.

American and Canadian soldiers are not wanted in Kandahar, he continues in the same polite, measured tone. They simply draw the suicide bombers into the cities, where they kill innocent Afghan people.

"They kill people in the cities, and children, just because the foreigners are here," he says. "If they were not here [the insurgents] wouldn't do it."

Before the foreigners came, he says, life was stable.

Everyone knew the rules. "Now, nobody knows whether they're going to die or not die, so they just don't care about anything. That's why I don't like democracy."

The suicide bombers cannot be true Talibs, he continues, because their actions violate the Koran.

"Talib means student," Mullah Ahmed says. "I am a Talib and I have never touched a gun." This is further proof that foreign powers are behind all the bombings, he says.

As for those who carry out the bombings, he says, they have been misled. "Someone poisoned the terrorists' ears.

They tell them that foreigners are not supposed to work here, that they are against Islam. So people who work with the Americans or foreigners, they get killed, and others die."

He sighs. "Maybe it's Pakistan. Pakistan doesn't want Afghanistan to go forward. I'm not sure why. We are in a dilemma." Whatever the cause of the conflict, Mullah Ahmed says, the people of Kandahar are afraid.

Even a month ago, refugees were still returning from abroad to build homes, work and invest money. Now, he says, they don't want to work here, because there's no security.

His mosque, one of about 200 in and around Kandahar city, has been here for more than 50 years, he says.

But he is thinking of moving on. "I want to go. Because there is nothing to carry on."

Mullah Ahmed yearns for a time when things were settled. "With democracy, a lot of things are going on, people are not following religion. During the Taliban time they had to follow the rules."

He knows what will solve Afghanistan's problems. "If the foreigners left, everything would be fine."

As we speak, the room slowly fills with half a dozen spectators, who sit silently and listen. Curious children peek in through the one window and flit away.

A few minutes later, with impeccable Afghan courtesy, Mullah Ahmed shakes a visitor's hand and bids him goodbye. "You are welcome to come back any time," he says.
The Taliban's bloody foothold in Pakistan
Asia Times By Syed Saleem Shahzad 2/8/06


KARACHI - By taking control of virtually all of Pakistan's North Waziristan tribal area on the border with Afghanistan, the Taliban have gained a significant base from which to wage their resistance against US-led forces in Afghanistan.

At the same time, the development solidifies the anti-US resistance groups in Iraq, Iran and Afghanistan, which will now fight under a single strategy.

The Taliban recently declared the establishment of an "Islamic state" in North Waziristan, and they now, through the brutal elimination of the criminal elements who previously held sway, in effect rule in the rugged territory.

As a tribal area, North Waziristan has always enjoyed significant independence from Islamabad, and even on the occasions when the Pakistani army has ventured into the area to root out foreign fighters or Afghan resistance figures, it has received fierce opposition, and in effect been forced to back off.

The Taliban and their supporters plant roadside bombs on the routes used by the Pakistani paramilitary forces, and virtually every day one or two vehicles are blown up. This measure is aimed to keep the security forces away from the actual tribal areas of Waziristan.

In short, the writ of the Pakistani political agent (the central government's representative) barely extends beyond Miramshah Bazaar and Wana Bazaar (the official headquarters). Everywhere else, the Taliban are calling the shots.

Asia Times Online has viewed a video disc released by the Taliban that illustrates their control in North Waziristan. The footage includes their bases, where thousands of youths are present, preparations for an attack into Afghanistan, and shots of criminals executed at a public rally staged by the Taliban.

The government of Pakistan has termed the executions "tyranny".

The video opens with pictures of the headless bodies of criminals strung up in Miramshah Bazaar, executed by the Taliban.

The next segment showcases the establishment of strong bases in which thousands of turban-clad youths can be seen with guns. Commanders scan the ranks and select a squad to launch a guerrilla attack on a US base in Khost province in Afghanistan.

They put on headbands with the wording "There is no God but the one God; Mohammed is the messenger of God."

The fighters emerge from their base at night and head for Khost. After a 30-minute battle, flames can be seen rising from within the US base. The squad returns before dawn.

The video also includes the "official" announcement of the establishment of an Islamic state in Waziristan (which includes the tribal area of South Waziristan)and a declaration of the Taliban's rule in North Waziristan.

This development confirms an Asia Times Online article describing how al-Qaeda and its allies - in this case the Taliban - would establish bases from which to coordinate and strengthen its global war against the United States

This announcement of an Islamic state is interpreted as a prelude.

Qaeda's Egyptian camp has retained its traditional decades-old ties with the Iranian regime. The real ideologue of the Iranian revolution of 1979 was Dr Ali Shariati, who was inspired by the Muslim Brotherhood's Syed Qutub.

Similarly, the Islamic Jihad of Palestine officially claims its inspiration from the Shi'ite Iranian revolution, despite being a completely Sunni Islamic group.

Al-Qaeda's link with Iran, although at a very low level, could prove critical in the coming months. Should Iran find itself sanctioned, or even attacked by the US, few states would dare to support Tehran.

Al-Qaeda, however, would seize the opportunity, asking in return that it be given its desperately needed corridor through Iran to link Afghanistan and Pakistan with Iraq and the Arab world.

A silent revolution

The Taliban video disc, which is a mixture of Pashtu and Urdu, maintained that criminals had been calling the shots in North Waziristan. They routinely abducted children and sodomized them, and they charged protection money from shopkeepers, from transport operators, and even for marriage ceremonies.

The gangs were headed by an Afghan, Hakeem Khan Zadran. They had various sanctuaries where drugs, women and alcohol were available.

The government, too, was claimed to have paid the criminals so that they would not interfere with official business.

But a turning point came last December. A group of Taliban fighters were heading to Khost to launch an operation in Afghanistan when they were stopped by some criminals demanding money for safe passage. The Taliban refused, and were allowed to pass.

However, a few kilometers further down the road the criminals fired a rocket and blew up the vehicle. Four Taliban belonging to the Wazir tribe were killed.

The incident outraged local supporters of the Taliban, who converged near Miramshah and warned people to leave their homes if they lived near criminals.

A raid was then conducted on one criminal sanctuary. In a fierce 15-minute gun battle, several gangsters were killed, some were seized and many fled.

Over the next three days, according to the video, the Taliban smoked out numerous criminals from their hideouts all over North Waziristan. Many were executed at mass rallies in Miramshah Bazaar.

The Taliban movement

In a similar manner, the Taliban emerged as a reformist movement against criminals and warlords in Zabul and Kandahar in Afghanistan about 16 years ago.

The Taliban have shown their muscles so powerfully in North Waziristan that Pakistani forces have just stepped away. It has now become a popular movement with the complete support of local tribes.

The Taliban have attracted thousands of foot soldiers from all over, including Arabs, Chechens, Pakistanis, Afghans, Uzbeks and local tribals.

North Waziristan is now their "Islamic state" and base from which to launch a summer offensive in Afghanistan.

According to Asia Times Online investigations, more than 100 suicide squads have been lined up for the summer assault. These squads have precise targets all over Afghanistan.

The Taliban leadership is also encouraged by the strong representation of Islamists in the new Afghan parliament as potential supporters.

The Taliban have already disseminated warnings to all the governors in the south and southeast of Afghanistan not to mobilize forces in search of the Taliban - or else they will face the music in the form of suicide attacks.

On Tuesday in the southern city of Kandahar, a suicide bomber attacked a guard post outside the police headquarters, killing 13 people and wounding 11.

Local Taliban commanders such as Mullah Dadullah are already in the field to sway Afghan tribes in the Pashtun heartlands of Afghanistan to be prepared for the offensive...


http://fredskoalitionen.blogspot.com

Demonstrera 18 mars på treårsdagen av Irakkriget
"USA ut ur Irak, inget svenskt stöd till USAs krig"
"Nej till svenska soldater i Afghanistan"
Ditt bidrag till utgifterna på Pg 4064380-1