söndag, maj 07, 2006

Fredskoalitionens nätverk har nu blivit förening!

--------------------------------------------------------------------------

Principförklaring Fredskoalitionen Göteborg


Mot angreppskrig och ockupation
En ny och allt farligare världsordning har vuxit fram under ledarskap av regimen i USA. Det så kallade kriget mot terrorn som utformats utifrån USAs militära intressen beskrivna i doktrinen "Project for a new American Century (PNAC)", har lett till att internationell rätt mellan länder och rättsäkerhet för individer satts ur spel.


Fredskoalitionen fördömer de angrepp mot demokratin och de mänskliga rättigheterna och kräver ett stopp för ockupationen av Irak. Fredskoalitionen anser att de mänskliga rättigheterna så som stipulerade i FNs deklaration bör efterlevas.


FN stadgans förbud mot angreppskrig överträddes under såväl angreppet på Afghanistan 2001 som ockupationen av Irak 2003 och därefter finns också ett latent hot mot andra länder i regionen, som t.ex. Iran. Vi anser att alla stater har rätt att avgöra sin egen framtid utan påtvingade regimskiften, angreppskrig, militär ockupation och utländsk kontroll av resurser.


Vi anser inte att människoliv skall få offras för ekonomiska och strategiska intressen. Kriget mot terrorn har också lett till en stigmatisering åsidosättande av mänskliga och medborgerliga rättigheter mot framför allt muslimer och människor som har sitt ursprung i Mellanöstern.


Fredskoalitionen vill arbeta som en del av den världsomspännande rörelse för fred och social rättvisa som kan göra en fredligare värld möjlig.
Plattform
• USA ut ur Irak
• Stöd det irakiska folkets rätt till självbestämmande och motstånd
• Ingen attack mot Iran
• Inget svenskt stöd till USA’s krig:
- Inga soldater till Afghanistan
- Stoppa vapenexporten
- Stoppa islamofobi och inskränkningar av våra demokratiska rättigheter


De som accepterar denna principförklaring är välkomna att delta i Fredskoalitionen. Målet är att bredda rörelsen, engagera människor, skapa initiativ och alternativ för att förankra rörelsen i samhället att stoppa kriget.


De som är involverade i Fredskoalitionen Göteborg förbinder sig att arbeta och agera enligt dess principförklaring och stadgar i en anda av samarbete och samförstånd.


Fredskoalitionens organisation
Fredskoalitionen Göteborg är ett nätverk och en demokratisk och öppen mötesplats för förslag och initiativ, utbyte av erfarenheter och byggande av allianser inom det civila samhället i enlighet med vår principförklaring.


Medlem i Fredskoalitionen Göteborg
blir man genom att godkänna principförklaringen och betala en medlemsavgift på 100 kr/år (studenter/arbetslösa 50 kr/år). Organisationer och föreningar betalar en medlemsavgift på 200 kr/år märkt ”Fredskoalitionen Göteborg” till postgiro 4064380-1


Styrelsen samt eventuella arbetsgrupper koordinerar Fredskoalitionen Göteborg och har även det ekonomiska ansvaret. Styrelsen består av valda aktiva medlemmar i Fredskoalitionen.


Medlemsmöten
Fredskoalitionen Göteborg har minst 4 medlemsmöten per år inklusive årsmötet för att alla medlemmar skall kunna delta i och planera arbetet.Stadgar för föreningen Fredskoalitionen Göteborg
Antagen vid föreningens bildande 25 april 2006

§ 1 Föreningen och säte
• Föreningen är en ideell förening och är religiöst och partipolitiskt obunden.
• Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 2 Syfte och Verksamhet
• Fredskoalitionen är ett nätverk av enskilda medlemmar och stödorganisationer som vill verka för en fredligare värld i FN-stadgans anda. Föreningen arbetar mot de angrepp på demokratin och de Mänskliga Rättigheterna som skett utifrån den amerikanska doktrinen "Project for a new American Century (PNAC)".

Detta har lett till ockupationen av Afghanistan och Irak och hotet mot Iran liksom övriga Mellanöstern. För mer information se vår principförklaring.

• Vårt primära syfte är
att skapa opinion mot det så kallade ”kriget mot terrorns” (numera kallat ”det långa kriget”) ockupation av länder runtom i världen som den i Irak.

att verka för att den svenska regeringen drar sig ur och tar avstånd från dessa angreppskrig samt tillämpar förbudet mot vapenexport till krigförande länder.

§ 3 Verksamhetsår
• Verksamhetsåret är från 1 januari till 31 december.

§ 4 Medlemskap och stödorganisationer
• Medlem i Fredskoalitionen Göteborg blir du genom att godkänna principförklaringen, arbeta i enlighet med vårt syfte samt betala en medlemsavgift.
• En organisation kan bli medlem genom att godkänna princip-förklaringen och betala en avgift.
• Medlemsavgiften och avgiften för att bli medlemsorganisation fastställs av årsmötet.

§ 5 Fredskoalitionen Göteborgs organisation
• Styrelsen består av en ordförande och som mest sex ledamöter och som minst fyra.
Dessutom kan suppleanter väljas.
• Styrelsen väljs på årsmötet och tillträder omedelbart därefter.
Styrelsen konstituerar sig själv.
• Styrelsen är beslutsmässig då fyra ledamöter är närvarande.
• Valbar är medlem i föreningen.
• Styrelsen är ekonomiskt ansvarig.
• Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.
• Styrelsen ansvarar för medlemslista, bidragsansökningar, den löpande verksamheten samt att se till att föreningens beslut utförs. Styrelsen har mandat att ta de beslut som behövs för att verksamheten skall löpa mellan medlemsmötena samt ansvarar för informationen utåt. Styrelsen är ansvarig för att förbereda och kalla till möten, rapportera sitt arbete vid varje medlemsmöte samt skicka protokoll därifrån.
• Styrelsen har ansvar för att anordna regelbundna medlemsmöten där Fredskoalitionens arbete organiseras och där alla medlemmar har rösträtt. Medlemsmöte kallas till via mejl, minst en vecka i förväg.

§ 6 Revisorer
• För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs på årsmötet en revisor.
• Valbar är person som inte sitter i styrelsen.
• Revisorn behöver inte vara medlem i föreningen.

§ 7 Valberedning
• För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreslagna valen kan en valberedning väljas av årsmötet.
• Valberedningen består av 3-5 ledamöter, varav en är ordförande och sammankallande.
• Valbar är medlem i föreningen.

§ 8 Ordinarie årsmöte
• Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 1 mars varje år. Styrelsen beslutar om tid och plats.
• Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
• För att årsmötet skall vara behörigt måste föreningens medlemmar meddelas minst två veckor i förväg via e-post och föreningens blogg/webbsida.

Följande ärenden ska alltid behandlas på ordinarie årsmöte:
1 - Mötets öppnande
2 - Mötets behörighet
3 - Val av mötesordförande
4 - Val av mötessekreterare
5 - Val av två personer att justera protokollet
6 - Uteslutningsärenden
7 - Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
8 - Ekonomisk berättelse för förra året
9 - Frågan om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10 – Fastställande av medlemsavgift
11 - Fastställande av antal ledamöter och suppleanter
12 - Val av ordförande i föreningen
13 - Val av styrelse
14 - Val av kassör
15 - Val av revisor
16 - Val av valberedningens ordförande
17 - Val av valberedningens övriga ledamöter
18 - Övriga frågor, motioner
19 - Mötets avslutande

§ 9 Extra årsmöte
• Om styrelsen, revisorerna eller hälften av föreningens medlemmar kräver, så måste styrelsen kalla till extra årsmöte.
• På ett extra årsmöte kan bara de ärenden som nämnts i kallelsen behandlas.

§ 10 Rösträtt och röstetal
• Endast fullt betalande närvarande medlem eller medlemsorganisation äger rösträtt på årsmöte och medlemsmöte.
• På styrelsemöten är alla medlemmar och medlemsorganisationer välkomna men endast närvarande ur styrelsen har rösträtt.
• Varje medlemsorganisation utser en person som sin representant samt en suppleant.
• Alla frågor som behandlas på årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte eller styrelsemöte avgörs med enkel röstövervikt om inget annat står i stadgarna. Nedlagda röster räknas ej. Varje person med rösträtt har en röst.
• Vid lika röstetal har föreningens ordförande utslagsröst på styrelsemöten.
• Vid lika röstetal på årsmöte avgörs frågan med lottning.

§ 11 Stadgeändring
• Dessa stadgar kan bara ändras på årsmöten
• Då stadgeändring ska ske måste förslaget delges medlemmarna i kallelsen till årsmötet. I annat fall måste ändringen antas enhälligt.
• För att bli giltig omedelbart under innevarande årsmöte måste ändringen antas med två tredjedelars majoritet.
• Ändring av föreningens stadgar om syfte (§2), stadgeändringar (§ 11) och upplösning (§ 13) kräver likalydande beslut på två på varandra följande årsmöten.

§ 12 Uteslutning
• En medlem eller medlemsorganisation som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen.
• Avstängd medlem eller medlemsorganisation måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen eller medlemsorganisationen.

§ 13 Upplösning
• Förslag om föreningens upplösning får framläggas endast på ett årsmöte. Att upplösning ska behandlas måste framgå av kallelsen.
• Vid upplösning ska föreningens skulder betalas. Därefter ska föreningens tillgångar gå till verksamhet i enlighet med föreningens syfte.Hur detta ska ske beslutas på det sista årsmötet.


Vald styrelse tills vidare
Ingrid Ternert ordförande
Ingvar Erlandsson kassör
Khaled Ahmed
Anna-Lisa Björneberg
Åsa Hjalmers
Caroline Rundesdotter
Berit Tybrand