torsdag, december 30, 2010

25 000 USAsoldater till Afghanistan 2011

av Michael Hoffman 22dec 2010. Nära 25 000 trupper kommer att gå ombord på plan med destination Afghanistan för att vistas där i ett år efter starten nu till nyår, förklarade USAs försvarsdepartement.

Omkring 18 000 soldater i fem infanteribrigader stridande trupper, två stridande flygbrigader och ett högkvarter.
Dessa ska uppföras i Afghanistan, som en del av de reguljära trupprotationerna

Försvarsminister Robert Gates undertecknade detta en dag efter det att president Obama sagt att han kommer att ta hem trupper från Afghanistan i juli. I samma andetag sa han att USA inte kommer att slutföra överföringen av militära styrkor från Afghanistan förrän under år 2014.USA har 100 000 trupper i Afghanistan, 67 000 av dessa är soldater.

Soldater ska börja grupperas tidigt år 2011 med avgångar som fortsätter över nästa år. Dessa soldater kommer fortsätta att utrota det talibanska inflytandet från Afghanistan och träna upp afghanska militärstyrkor till att ta över landets försvar.

Enheterna är från Lewis-McChord, Fort Campbell, Fort Bragg, Fort Knox, Schofield Barracks, Fort Wainwright, Fort Drum, Fort Carson.

Generallöjtnant Curtis M Scaparrotti tar hand om de dagliga operationerna i Afghanistan och folk vid ISAFkommandots högkvarter. Scaparrotti kommer att avlasta generallöjtnant David Rodriguez, som både varit chef för ISAFkommandot och biträdande chef för USAs styrkor i Afghanistan.

Rodriguez lämnade sitt jobb som försvarsminister Robert Gates' stabschef innan han tog över USAFs förenade kommando i maj 2009, samtidigt med att den senare avskedade General Stanley McChrystal tog över kommandot för USAs styrkor i Afghanistan.


V Corps' Högkvarter har funnits i Afghanistan sedan oktober 2009. Under mer än ett års tid har V Corps skyfflat ännnu större enheter in och ut ur högkvarteren för att se till att soldater inte ska behöva tjäna mer än 12-månader åt gången, förklarade armétalesman överstelöjtnant Dave Patterson.

Delar av I Corps' Högkvarters personal har återvänt från att ha tjänat i Irak till mars 2010, där man fört befäl över Iraks multinationella styrkor. Enligt kraven på förläggning kommer I Corps inte att åka iväg därifrån till Afghanistan förrän åtminstone under april 2011, sa Patterson. Detta blir I Corps' Högkvarters första förläggning i Afghanistan.

Ökad närvaro
I och med detta kommer armén att fortsätta öka på förläggningen där för sina soldater, där fyra av fem infanteribrigader stridande styrkor varit hemma från en förläggning under mer än ett år. Arméstabschef George Casey sa i juni att han ville minska förläggningarna i stridszoner till nio månader och öka väntetiden till tre år.

“Vi studerar just nu aktivt tiden och möjligheten till nio månaders förläggningar som standard,” berättade Casey för Army Times i juni.

Soldater tillhörande den 3e infanteriBrigadens StridsEnhet, 1a infanteridivisionen, anlände hem från Irak i juli 2009. De blir troligast också de första som lämnar gruppen. Den 3e Brigadens StridsEnhet är tänkt att i januari 2011 avlasta den 101e Luftburna Divisione.

Men armén har fortfarande sina sätt att fungera, sa tjänstemän vid USAstyrkornas Kommando. Många faktorer inklusive åter-stationering och aktivering spelar roll vid sådana beslut, som det om antalet soldater i tjänst.

Medan behovet av soldater i Irak går ner och nerdragningen av soldater i Afghanistan börjar i juli, menar armétjänstemän att tiden för att vara hemma kan tänkas förlängd.

En längre tid hemmavid är en lyx som de 159e och 82e stridande flygbrigaderna inte lyckats åtnjuta, eftersom det finns ett stort behov av arméns stridande luftburna brigader i Afghanistan.

Den 159e och 82e ska gå ihop med den 1a luftburna kavalleribrigaden, vilken i nov förklarat att den under våren 2011 också kommer att förläggas till Afghanistan.

Den 82a Stridande FlygBrigaden, som i mars återvänt från ett förordnande i det afghanska Khandahar, kommer att avlösa den 10e Stridande Luftburna Bergsbrigaden nästa vår. Den 159e Stridande FlygBrigaden kommer att avlösa sin motpart i den 101e.

De annonserade förläggningarna signalerar en kommande hemförlovning vid Fort Campbell, där tre infanteribrigaders stridsgrupper och en luftburen stridsbrigad kommer att dras hem under loppet av nästa år. De 1a, 2a och 3e stridsbrigaderna och den 101sta kommer att återvända i januari, mars och april respektive under 2011.

Återvänder hem i juni 2011 gör det 2a Stryker KavalleriRegementet för att ersättas av den 1a InfanteriBrigadens StridsEnhet, 25e InfanteriDivisionen...övers Ingrid Ternert

anm- Det verkar om man ser till nuläget som om något fullständigt bortdragande trots allt inte ens verkar vara påtänkt - märkligt nog.

Etiketter:

måndag, december 27, 2010

Talibanerna kan kämpa för evigt
Etiketter:

Är parallella stater mellan israeler och palestinier något att överväga?


SvD brännpunkt 27 december 2010
av Mathias Mossberg Lunds Universitet

Fredsprocessen mellan israeler och palestinier har i många år nu handlat mer om process än om fred.

De förhandlingar som trots allt fortsätter hänger på en skör tråd. Utsikterna att de ska leda till resultat är små.

Och israeliska bosättningar och vägar fortsätter att byggas ut. Det tycks bara vara en tidsfråga innan de palestinska ledarna tvingas ge upp antingen förhandlingarna eller sin egen position.

Alternativen är inte uppmuntrande.

Ett är att palestinierna vägrar spela med längre i vad många ser som teater, att den palestinska myndigheten avskaffas och palestinierna i uppgivenhet överlåter åt Israel att åter ta hela ansvaret över
ockupationen.

Ett annat inte helt orealistiskt alternativ är återupptagna våldshandlingar och kaos.

Det är mot denna bakgrund inte förvånande att debatten om andra lösningar än den territoriella uppdelning som tvåstatslösningen är inriktad på har intensifierats.

Från palestinsk sida har man länge förespråkat en enstatslösning med en sekulär stat för judar, kristna och muslimer som lever i området. Detta motsätter sig Israel, som kräver en stat med en judisk identitet.

Från israeliskt konservativt håll har den senaste tiden tankar om en enstatslösning ventilerats. Men inte i den form palestinierna tänker sig, utan en judisk stat som i sig skulle innesluta en palestinsk minoritet. Det handlar om en slags kodifiering av den israeliska segern över palestinierna och erövringen av hela territoriet.

Palestinierna framhåller ofta att deras främsta styrka är att de trots allt är kvar. Och om något har hänt i denna konflikt under den senaste tioårsperioden är det kanske framför allt det att man på båda sidor fått klart för sig att den andre är där för att stanna.

På israeliskt håll inser man att man inte kommer att kunna bli av med palestinierna, något som för många varit den grundläggande om än inte uttalade agendan i över ett halvt århundrade. Och på palestinsk sida inser man att majoriteten av israeler är födda i Israel och inte har någon annanstans att ta vägen.

Återstår alltså att finna en form för samlevnad. Men denna tycks inte stå att finna i en territoriell uppdelning, av det enkla skälet att avståndet mellan det maximum som Israel är berett att avstå till det minimum som palestinierna är beredda att acceptera är för stort. Har tiden runnit ut för en territoriell tvåstatslösning?

Kan man tänka sig andra sätt att dela landet och den politiska makten? Kan man tänka sig en annan typ av tvåstatsstruktur som kan möta några av parternas grundläggande krav? Kan man tänka sig två ”parallella” statsstrukturer, som båda täcker hela området, och som knyts till medborgarna snarare än till territoriet?

Dessa frågor har ställts i ett forskningsprojekt vid Lunds Universitet, Parallel States Project. Detta projekt har nyligen hållit en konferens i Lund med deltagande av en rad framstående israeliska och palestinska akademiker och experter.

Forskningsprojektet har haft till syfte att utveckla en vision med två parallella stater, en israelisk och en palestinsk, som vardera i princip har jurisdiktion i hela området mellan Medelhavet och Jordanfloden.

I en sådan vision kunde politiska, ekonomiska och säkerhetsbar- riärer lyftas, och en gemensam säkerhetspolitik, en gemensam och utjämnande ekonomisk politik och gemensam och harmoniserad civil lagstiftning utformas. Både israeler och palestinier skulle få rätt att röra sig och bo i hela området.

Vardera staten kunde ha sin egen statschef, regering och parlament, till och med varsin utrikespolitik. De båda staterna skulle givetvis behöva ta hänsyn till den andre och de olika statsorganen skulle behöva samarbeta. Suveräniteten skulle delas mellan dem, i stället för att delas territoriellt.

Delad suveränitet är ingenting nytt i historien, även om det hittills inte finns något exempel på parallella stater. Den globala utvecklingen går dock i riktning mot en urholkning av det traditionella suveränitetsbegreppet,

och den moderna statens makt undergrävs alltmer av internationella åtaganden och regler, och andra aktörers allt starkare ställning, läs företag och internationella organisationer.

Ett scenario med parallella stater skulle innebära att både israeler och palestinier behöll sina respektive nationella identiteter, det skulle etablera en palestinsk stat och samtidigt innebära en möjlighet till en israelisk stat som var både judisk och demokratisk.

Ett sådant scenario skulle också adressera både rätten att återvända och att bosätta sig över hela området, och skulle därmed, till skillnad från den nuvarande så kallade fredsprocessen, öppna för ett slut på konflikten.

Det förtjänar understrykas att det inte handlar om någon fredsplan, utan om ett forskningsprojekt. Målsättningen är att i ett låst läge tänka ”out of the box”

och genom en intellektuell provokation söka nya perspektiv på en konflikt som alltför länge utgjort ett hot mot fred och säkerhet inte bara i Mellanöstern.

Etiketter:

söndag, december 26, 2010

En riktig julefrid runt världen med rättvisa i PalestinaDetta är en julberättelse från det ockuperade Betlehem signerad G Olofsson och I.T

Det hände sig en gång under kejsare Augustus, att romare gick in mot Jesu födelsestad Betlehem i Judén, som dagens sionister gör med tungt beväpnad militär på palestinskt territorium med sina bosättningar.


Aggressiviteten har sin grund i en djup förvissning om att vara ett av Gud utvalt folk, en biblisk skara, och därmed med en gudomlig rätt att gå till anfall mot de bofasta palestinierna, i en bergfast förvissning om sin militära överlägsenhet och en av Gud tillägnad rätt till det heliga landet.


Det bisarra i kråksången är detta
Kristna med palestinskt ursprung kan idag endast med stora svårigheter ta sig in till Betlehem för att fira jul. FN-organet OCHA som koordinerar humanitär verksamhet säger att palestinierna endast har tillgång till 13 procent av Betlehems yta. Den största delen av ”Area C” har israeler lagt beslag på med full kontroll över både planering och byggande.


Andra aktiviteter riktade mot palestinier är bygget av en 9 meter hög grå betongmur som går under namnet separationsbarriär, och ska förse sina ständigt växande illegala bosättningar med god odlingbar mark och särskilda vägar för just detta ändamål.

Vägarna har i likhet med andra apartheidliknande barriärer allvarligt kommit att påverka palestiniernas vardag och möjlighet till utveckling. Den har också försvagat alla band mellan Betlehem och den heliga staden Jerusalem.

Den når en mil in på Västbankens område och väster om denna skär den för 21000 palestinier av ett stort område med den bördigaste åkermarken.


Idag bor ungefär 175 000 palestinier i Betlehem. Alltsedan 1967 har 86000 judiska bosättare flyttat in till ett tjogtal illegala bosättningar. Enligt FNorganet OCHA måste Israel stoppa denna utbyggnad på Västbanken, öppna upp sina stängda ”militära områden” och naturreservat för en hållbar palestinsk utveckling och inte minst, frysa all fortsatt utbyggnad av illegala bosättningar.


Endast så kan en verkligt God och Fridsam Jul inställa sig för alla de människor, som sedan tiden långt innan de israeliska nybyggarna flyttat dit, varit bosatta i trakterna av Jesu födelseplats. Och skulle då kunna skänka en verklig julefrid runt hela världen...


Med en Riktigt God Fortsättning!

Etiketter:

fredag, december 24, 2010

Ingen trevlig julklapp-USA totalt bakrutt

Etiketter:

onsdag, december 22, 2010

Återigen nog, inte rätt julklapp

Man har skrivit om kriget i Afghanistan och vapenindustrin i 'Vänsterekonomi'. Det kriget har präglat nyheterna i två olika sammanhang nu. Dels har Sveriges krigföring nämnts i Stockholms-bombarens avskedsbrev.

Dels har WikiLeaks avslöjat att USAs ambassad haft förtroliga samtal med höga företrädare från både Moderaterna och Socialdemokraterna om Afghanistaninsatsen.

Sverige har som bekant medverkat i militäralliansen Natos insatsstyrka ISAF i Afghanistan alltsedan år 2003. Folkpartiet är Sveriges mest Nato-vänliga parti medan Moderaterna och Socialdemokraterna är mer skeptiska, officiellt sett.

En ytterligare likhet mellan de båda är deras starka koppling till vapenindustrin, vilket Svenska Freds tidigare har kartlagt.

Det är väl känt att många kända politiker eller före detta sådana från de båda största partierna har starka kopplingar till vapenindustrin... Nu har åter detta poppat upp i vår julefrid. Och det gäller inte bara Jan Nygren (s) utan också

1. Göran Persson fd statsminister(S). Han fick utnämningen "Sveriges främste vapenlobbyist". Resterande ser ut så här
2. Marcus Wallenberg, med starka kontakter till höga S- och M-politiker.
3. Jan Nygren(S)
4. Thomas Tjäder(M)
5. Jonas Hjelm fd statssekreterare(S)
6. Katarina Tolgfors(M)
7. Anders Florenius(-)
8. Toni Eriksson(S)
9. Gunnar Eliasson(-)
10. Christer Åström(-)

Intresseorganisationen Säkerhets & Försvarsföretagen samlar Sveriges stora och små vapentillverkare. På organisationens hemsida beskrivs krigsmaterielmarknaden så här:

"Den globala försvarsmaterielmarknaden utvecklas långsamt och är fortsatt i huvudsak fragmenterad.

Konkurrensen är inte öppen och påverkas av politisk styrning.

Stater är ensamma uppköpare på en marknad som i hög grad karakteriseras av nationella villkor.

Den största försvarsmaterielmarknaden, USA, är i många fall stängd för företag baserade utanför USA (Buy American Act).

Dock har, av alla, Sverge lyckats förhandla sig till flera undantag och USA är en av Sveriges största och viktigaste kunder och samarbetspartner".

Varför fick då Sverige dessa undantag i Buy American Act? Det är ingen liten sak enligt denna artikel i Sydsvenskan från 2001, innan dessa undantag blev klubbade:

"Det skulle i så fall betyda att Sverige, vid sidan av Schweiz, blir det enda land som får sälja vapen till det amerikanska försvaret på samma villkor som försvarsindustrin i USA och Natoländerna".

Enligt artikeln skulle undantag från Buy American Act kunna träda i kraft år 2002. År 2003 gick Sverige med i Natos ISAF-styrka i Afghanistan..

Vilket föreningen Afghanistansolidaritet nogsamt noterat

Etiketter:

tisdag, december 21, 2010

Wiki Leaks om Sverige som Usas nyckel i Afghanistan

Sverige var amerikanernas nyckel. Genom oss skulle jänkarna få övriga Europa att satsa mer i Afghanistan skriver svensk media via TT.

Detta visar diplomathandlingar amerikanska ambassaden i Stockholm skickat hem och som Wikileaks kommit över.

Diplomathandlingarna skickades från amerikanska ambassaden i Stockholm till USA i juli 2009.

Pressen började med att Sverige blev ordförandeland i EU.

USA såg enligt dokumenten en chans att genom en växande svensk trupp i Afghanistan få Sverige att fungera som en ”katalysator för andra medlemsstater” att satsa mer i landet.

I dokumenten framgår att september ansågs vara den bästa månaden för att utöva påtryckningar. Anledningen till det var att utrikes-och försvarsdepartementet då var i slutskedet med sina propositioner till Riksdagen och att det, när propositionerna väl var klara, skulle bli mycket svårare att påverka dem.

En annan plan var att smickra försvarsminister Sven Tolgfors. Under ett besök i USAs huvudstad i juli 2009 skulle man vara noga med att tacka honom för Sveriges växande engagemang i Afghanistan och betona att det var ”till hjälp för andra”.

Amerikanerna fick även hjälp från svenskt håll. Enligt Wikileaks-dokumenten har en hög tjänsteman vid det svenska försvarsdepartementet tipsat USA om hur de kunde påverka svenska makthavare att satsa mer i Afghanistan, vilket han nu bekräftat.

Om det berodde på påtryckningar, smicker eller något annat är oklart, men resultatet av uppvaktningen har blivit att Sveriges insatser i Afghanistan kraftigt ökade.

De svenska kostnaderna för den internationella säkerhetsstyrkan Isaf i Afghanistan väntas i år bli mer än 1,5 miljarder kronor, en ökning med nära 50 procent jämfört med förra året.

Etiketter:

måndag, december 20, 2010

Redemption songs Marley och AnwarLayla Anwar i den krigsdrabbade irakiska smältdegeln öser ur sig sitt förakt för amerikaner i allmänhet, inte bara

presidenten, militären eller de soldater som sedan många år nu bombar och ockuperar Irak.

Helt sant säger hon att 'No American has truly struggled in anything, nor on any front...' dvs ingen utomstående makt har

någonsin ockuperat USA, utan folk där är några hysteriska jävlar som diktar ihop fiender och fronter, för att få en anledning

att invadera, alltså 'fucking drama queens...inventing enemies and fronts to give you a raison d'être...

Hon går närmare in på personligheter och förklarar, 'Era män är urtråkiga, era kvinnor ännu mer så, och er nasala skitaccent

går emot allt man kallar "sinnenas harmoni".

'Ingenting hos er imponerar på mig', säger hon, 'ingenting' . 'Vare sig ni inom vänstern eller högern, eller era så kallade

intellektuella ... eller Gud forbjude, era intellektuella akademiker.

För mig är ni som showen American idol. Ni gillar att se er som celebriteter, men ni är totalt borta, BORTA.

För övrigt ger ingen människa utanför era gränser ett skvatt för er som 'folk'. ledsen, men det är den ärliga sanningen.

Yeah, så är det.

Jag undrar varför' ?!


övers I.T

Etiketter:

söndag, december 19, 2010

Ska palestinierna aldrig kunna uppnå rättvisa?


Amerikanska Representanthuset har enhälligt antagit en resolution som avvisar varje enskilt, unilateralt, utropande av en palestinsk stat utan Israels godkännande.

Man uppmanar regeringen att ”inlägga sitt veto mot varje resolution i Säkerhetsrådet om att etablera eller erkänna en palestinsk stat” utanför en överenskommelse med Israel.

Och Senaten manade till diplomatisk kampanj för att ”övertyga världen om att inte erkänna en palestinsk stat”. Besluten kom efter att flera länder i Sydamerika, Brasilien, Argentina och Uruguay beslutat erkänna en palestinsk stat inom 1967 års gränser – alltså i enlighet med FNs uppfattning i frågan.

Israel har mäktiga vänner i USA. Det finns starka personliga, religiösa och ekonomiska band mellan länderna och en stor del av kongressledamöterna har nära kontakter med den starka pro-israeliska lobbyorganisationen ”American Israel Public Affairs Committee” (AIPAC) – där höga politiker som USAs utrikesminister Hillary Clinton gärna besöker deras möten.

Resultatet av detta nära samarbete gör är att inte ens tillfälligt ”USA misslyckas” med att förmå Israel upphöra med sin bosättningspolitik på Västbanken, utan planerar istället förse Israel med nya, moderna och effektiva attackplan avsedda för kommande massmord på palestinier.

USA ser också till att den israeliska blockaden av Gaza fortsätter och stoppar i FNs Säkerhetsråd ständigt varje ansats till kritik av Israel.

Det är trots mångas förhoppningar uppenbart, att USA inte avser bidra till någon rättvis fred i Mellanöstern. Trots man sagt sig avvakta ett ”lämpligt” tillfälle för det hela.

Därför måste svenska regeringen och EU ta upp intiativet och se till att något händer – Framför allt borde man följa de sydamerikanska ländernas initiativ och erkänna den palestinska staten. Något lämpligare tillfälle finns nog inte.


säger Gunnar Olofsson ordf Göteborgs Palestinagrupp

Etiketter:

Afghanistan - Läget för människor förvärras

Ekot rapporterar 16 december om den afghanska befolkningens alltmer utsatta läge, både då det gäller livsvillkoren och att klara av att stå emot skilda gruppers våld och tvång.

Som detta att en familj åker i sin minibuss i ett område i västra Afghanistan, tidigare känt för att vara lugnt. Plötsligt exploderar en vägbomb, 14 människor dör.

Några dagar tidigare: tre barn leker i ett flyktingläger, plötsligt en kraftig explosion, de tre barnen dör.

Hur många civila som mist livet i Afghanistan i år vet ingen, men att det blir fler i år än tidigare står redan nu klart.

Våldet får stora konsekvenser, förutom smärtan som död och skador orsakar.

Biljan Frederic Farnoudi, internationella Röda Korsets talesman i Kabul pekar ut de tre största problemen för Afghanistans civila i våldets spår.

– Det ökade antalet civila dödsoffer, en ökad ström av internflyktingar och en allt sämre tillgång till sjukvård. Det är årets facit av vad det upptrappade våldet i Afghanistan lett till, säger han.

Biljan Frederic Farnoudi ger ett typexempel som han kallar det. En lantbrukare tvingas på kvällen upplåta mat, husrum och kanske pengar åt en väpnad grupp.

Nästa dag kommer en rivaliserande grupp och anklagar honom för att stödja fiender. Lantbrukaren kan då känna sig så pressad att han ansluter sig till någon av grupperna eller känner sig tvingad att fly.


Minst 140 000 har flytt, många bor i tältläger, andra på gatorna i städer.

De väpnade grupperna har blivit fler, det är inte bara talibaner och krigsherrar, också många mindre grupper har beväpnat sig och det gör hjälporganisationernas jobb svårare.

– Förut behövde vi bara förhandla med två stridande grupper, nu handlar det om många små väpnade grupper, det är mycket svårare eftersom en del inte ens har hört talas om Röda Korset och det gör vårt jobb svårt och mycket farligt, säger han.

Inför nästa år är läget fortsatt dystert, Röda Korset vågar inte ha några förhoppningar om en snar vändning. Istället tror man att eländet fortsätter med fler väpnade grupper, mer våld, fler flyktingar och färre som får sjukvård. Eller som Biljan Frederic Farnoudi säger:

– Att säga att vi förväntar oss samma sak år 2011 är att uttrycka det milt.

Etiketter:

lördag, december 18, 2010

Om terror i Islams namn


Den som försökt spränga sig själv till döds i Islams namn, ses av de verkligt lärda muslimerna, som en person dåligt insatt i Islam.

Till och med undertecknad vet att dylika dåd bara kan rättfärdigas om religionen i sig anses utsatt för attack, typ av det slag de gamla kristna korsfararna ägnade sig åt.
I en tidig mediautsändning nämndes också något om att dylikt ofta brukar ha sin grund i en personlig livskris. Tydligen stod också den i Stockholm aktuelle bombmannen inför en skilsmässa.

Budskapet att han bara sökte få sympati klingar därför falskt. Vanliga muslimer har svårt att ta till sig detta om att slå till mot vem som helst. Hans budskap att man skuller be för honom går därför inte hem.

Därmed är det bra att Säpo vill skaffa sig mer kunskap från de musklimska församlingarna, förhoppningsvis inte att förväxlas med spioneri... Men Interpol har tydligen också varnat för hot från al Qaida gentemot Europa.

I Sverige ser vi att muslimer också själva blir offer för högerextremism, som t.ex ett numera känt svenskt parti tycks hysa inom sina väggar.

Så kallade fatwor, religiösa kungörelser, från högre muslimska skriftlärde kan nu inte utfärdas av vem som helst på Internet. Men Usas statsterrorism i Irak, som ofta sker under religiös täckmantel, kan heller inte betraktas som OK. Ändå har man inte kunnat se några bombdåd av denna anledning i Usa.

Det sker en debatt i frågan mellan olika muslimer, där majoriteten tar avstånd från terrorism i Islams namn. Varför ska därför alla muslimer i världen behöva uttala sig om dylika dåd? Brukar vi ställa det kristna Usa till svars för de dåd som deras högerreligiösa utför? Eller alla judar efter de sionistiska dåden?

Ingen annan religion som t.ex judendomen krävs på att rensa i sin sionistiska bakgård. Eller vi 'kristna'att rensa i vår religiösa buskvegetation? Särskilt som Sverige är världen mest sekulära land, men ändå betraktar man oss som 'kristna'.

Vi brukar ha svårt att förstå frågan, då de därute undrar vilken religion vi tillhör.

De muslimska församlingarna i Sverige ser då som sin uppgift, särskilt vad gäller sina unga, att utbilda dom i Islam, så att de inte råkar hamna fel och via media får för sig att det skulle vara frågan om någon hatisk religion.

Ändå uppstod Judendomen, Kristendomen och Islam ur samma 'träd' till omkring 1000talet. Sedan dess har de utvecklat olika grenar, var och en med sitt enskilda bladverk.

Etiketter:

fredag, december 17, 2010

WikiLeaks och domen i Storbritannien

Kejsaren väntar i kulissen med vattentortyr Emperor waits in wings with waterboard

av Pepe Escobar

O! Spioner används inte idag. Det yrket är borta. Istället gör tidningarna deras arbete. - Oscar Wilde, En idealisk make, Akt III.

"Han kommer inte att gå tillbaka till den cell som Oscar Wilde en gång haft."

Men det gjorde han. Fast lite har Mark Stephens gjort, en av Julian Assanges advokater, som vet att ännu kan det ta över tre timmars vändande och vridande för deras klient att komma ut från 'Royal Courts of Justice' i centrala London som en fri man.

Ifall WikiLeaks grundare Assange tänker komma ut ur skuggornas tystnad till den frenetiskt väntande mediahop, som allaredan visste att det är nu kriget börjat- och att det inget har att göra med vare sig svartsjuka beundrarinnor, söndriga kondomer eller "överraskningssex".

Detta var en viktig del av det korta uttalande Assange omedelbart läst upp, efter det att han åter anlänt till London. Han sa "Under min tid i ensamt förvar i Victoria-fängelsets källare, fick jag tid att reflektera över de villkor människor lever under runtom i världen, de som också sitter fängslade i ensamcell och också lever under villkor som är svårare än de jag varit med om.

Dessa människor behöver också vår uppmärksamhet och vårt stöd."

Som det här att också lägga stor vikt vid vad USAs regering gör mot Bradley Manning, den 22 år gamla arméanställde som nu sitter anklagad för ha läckt hundratusentals telegram till WikiLeaks. Manning har under fem månaders tid nu hållits kvar i ensamcell i den amerikanska Marinkårens förläggning i Quantico, Virginia. Han har inte dömts för något brott.

I en förödande Salonartikel poängterade Glenn Greenwald att Manning befinner sig "under förhållanden som innebär grym och inhuman behandling, även tortyr, och det under den standard som gäller för många nationer".

Så det var Assanges bistra sätt att förmedla världen: Big Brother ser er. Och vad de gör mot Manning kommer de att göra mot mig, mot dig och synbarligen också mot var och en som tror på frihet till information.

Kom igen läckan
Mycket av härskarens grymhet gör att WikiLeaks fortfarande engagerar, numera bekvämt förlagd till ett stort och avlägset gods från Georgeiansk tid, Ellingham Hall, dit Assanges lösensumma hade betalats ut, där i gränslandet mellan Norfolk och Suffolk.

Assange blir då hedersgäst för den fd brittiske armékapten Vaughan Smith, som också är mediaklubben Frontlines grundare i London, där Assange tidigare bodde ett tag. Som WikiLeaks taleskvinna Kristinn Hrafnsson klargjorde, är bredband bra. Och det är allt WikiLeaks medlemmar kan behöva, vilka aldrig 'varit på samma ställe'.

Det som varit ett stort utbrott från Assanges sida har nära nog kommit att vändas till den mest notoriska politiska fånge i världen.

Nu vet alla, tack vare den legala bloggaren Carl Gardner, att det i själva verket var de brittiske stjärnåklagarna - och inte Sverige - som hade gått emot den räddningsplan som domstolen i Westminster utverkat för Assange förra fredagen (tekniskt sett i linje med artikel 12 i den europeiska arresteringslagen - den svenska domen hade också till viss del poängterat att dörren kommer att förbli öppen för utlämning av Assange till andra länder i Europa).

Detta har enbart tjänat som bränsle till den allmänna misstänksamhet, som tror att Storbritannien enbart utnyttjat detta med den söndriga kondomen/'överrasknings-sex'.

Alltså detta svenska drama som ursäkt för att hålla Assange i ensamcell, utan någon dator, 23 timmar och 30 minuter om dagen, non-stop under infraröd övervakning, till dess att den "särskilda relation" USA är mästare i kom med någon spritt språngande ny anklagelse och med det sökte få till en utlämning.

Emellertid denna torsdag, innan Assange försäkrats en villkorlig dom, erkände den brittiske domaren Duncan Ouseley att detta var knivigt.

Men denna torsdag hade Assange samarbetat med svenskarna, och även om han till slut skulle ha blivit dömd i Sverige, fanns det en stark möjlighet att han inte ens behövt hamna i fängelse.

Tidigare under dagen sa Assanges advokat Stephens: "Vi har inte ställt frågan än om en amerikansk legal aktion eller möjlighet till en sådan." Nåja, det borde man göra, men fort. Även om en möjlig amerikansk regeringsdom om "konspiration" inte hade ägt någon laglig kraft i Storbritannien.

För att inte tala om att USA inte har någon som helst jurisdiktion över, var någon av bara dessa USAs så kallade "brott" skulle kunnat inträffa.

Bara den slutligt naive hade kunnat tro, att det inte var den amerikanska regeringen utan JustitieDepartementet, som beordrat den svenska regeringen att mobilisera Interpol till att producera en blixtsnabb arresteringsorder kopplad till den söndriga kondomens/"överrasknings-sex"-sagan.


övers Ingrid Ternert

Etiketter:

Gaza i tårar - Israels brott - och de stupade i Afghanistan
BNO News 15 dec 2010 Koalitionssoldater dör i explosioner i Afghanistan med ett årligt dödstal på nära 700 stupade.

ISAF sa att en hemmagjord IEDvägbomb i onsdags dödade soldater i en attack i landets södra del och kom därmed att öka det årliga dödstalet till närmare 700 stupade soldater. “Policyn för ISAF är att att låta respektive lands myndigheter själva gå ut med ytterligare uppgifter”.

I år har koalitionsstyrkornas antal stupade stigit ovanligt brant, med 90 dödade bara under juli månad, vilket gjort denna månad till den hittills dödligaste ända sedan början av kriget den 7 okt 2001...

NATO deklarerade att 9/11attacken i New York med nära 3000 dödade människor från många länder, hade ansetts vara en attack mot alla NATOländer. Det NATO-stödda kriget i Afghanistan syftar då till att besegra talibanerna och andra av landets motståndsgrupper.

Hittills i år hade cirka 700 koalitionssoldater dött i landet. De flesta av dessa var amerikaner, som framför allt stupat i det krigsdrabbade landets södra region. År 2009 var det totala dödstalet cirka 520 soldater.

I tisdags dödades ännu en soldat i landets södra del till följd av en hemmagjord vägbomb(IED). I söndags blev ytterligare sex amerikaner dödad som resultat av en hemmagjord IED-attack i södra Afghanistan. Det resulterade i en av de dödligaste attackerna hittills i år.

Detta följdes snart av en attack förra månaden, där en afghansk gränspolis öppnade eld och dödades.


övers Ingrid T

Etiketter:

torsdag, december 16, 2010

Julian Assange till engelsk husarrest och Obama förklarar sig lyckosam i Afghanistan


Obama håller fasaden om läget för trupperna i Afghanistan och säger sig vara på rätt väg med sin strategi att 'disrupt, dismantle and defeat' talibanerna i landet.

Ja det återstår att se det.

En annan prominent figur är Julian Assange som BBC filmat stort då han idag blev släppt ur Londonhäktet och flyttad till landsbygdsarrest genom den borgen som hans supportrar samlat in.

Nära honom stod en blondin som hela tiden log och tittade upp beundrande på honom. Tala om celebritet!

Få se nu vad som sker framöver. Utan tvekan har mannen blivit medias älskling som en modern Robin Hood, eller vilka andra hjältefigurer skulle man passa in på honom från historien?

Alltmedan vi nu drabbats av världens halka i Sverige-åtminstone i Göteborg - med sjukhusen fulla av de drabbades benbrott.

Ingrid T

Etiketter:

Ivrarna för svenska Afghanistantruppen har fel!


Läs insändaren från Afghanistansolidaritets Sixten Andersson i Kristianstadsbladet!

De som ivrar för svensk trupp i Afghanistan tror att de håller på rätt häst.
De har fel! Moraliskt, eftersom USA:s angrepp på Afghanistan 2001 och åtföljande ockupation är folkrättsvidrigt. Därmed blir också Sveriges deltagande på USAs sida moraliskt förkastligt.

Att försvara det med FN-ingripande, införande av demokrati, värnande om kvinnors rättigheter eller barnens skolmöjligheter har för länge sen smulats sönder. Det råa motivet framgick av intervjun i God morgon världen den 24 oktober med Gunnar Åselius på Försvarshögskolan.

Enligt honom är inte trupperna där för Afghanistans skull utan för Sveriges skull. "För att öka svenskt inflytande i världen” och att ge militären stridserfarenhet.

”Men det är svårt för politiker att tala öppet om.”

De håller också på fel häst, när de tror att det är tryggt att med 500 man kämpa sida vid sida med USA s enorma krigsmakt under NATO-flagg. Men de tror fel.

Afghanerna har tre gånger på 1800-talet besegrat brittiska försök till ockupation och Sovjet tvingades också ge upp 1989. Motståndsrörelsen, där talibaner ingår som en viktig del, blir allt starkare.

Häromdan skrev jag om att de skjutit ner en helikopter. Det har hänt redan tidigare men förtigits av amerikanarna. Den 8 december sköts två helikoptrar ner samma dag. Besättningarna och många soldater miste livet.

Afghanerna blir också effektivare i markstrider och har skuggregering i de flesta provinser.När kriget tagit slut med afghansk seger kommer de som förde in oss i det att skämmas. Av samma skäl som de (mestadels nu döda) som höll på Hitler i hans barbariska krig i Ryssland eller det fåtal som höll på USA i deras Indokinakrig.

Etiketter:

onsdag, december 15, 2010

Film

tisdag, december 14, 2010

Våldsamt dåd i Sverige


Det explosiva dåd en man från Irak utför i Stockholm har tack och lov inte skördat några utomstående offer, men som väntat gör det att 'samhället' vill öppna upp för diverse metoder som att låta Säpo signalspana.

Minns den stors FRAdebatt som varit för ett antal år sedan. Nu är det inte tal om något dylikt längre... Man sa för övrigt att spaningen främst var riktad mot Öst och såldes till USA. Att vi var SÅ duktiga...

Eftersom Sverige sedan lång tid tillbaka varit det av myndigheterna mest kontrollerade landet i världen med gammal typ folkbokföring sedan, ja för definitivt minst tvåhundra år sedan (det finns betydligt äldre bokföring, sedan Gustav)

Ett drömland för släktforskning, det är vad Sverige är.

Socialdemokraternas tidigare motstånd mot signalspaning har ersatts av stöd för regeringens linje och FRA-lagen kommer inte att rivas upp, sägs det.

– Jag kommer att uppmana regeringen att lägga fram ett förslag som möjliggör för att också Säpo ska kunna få information från FRA. De är ju avklippta från det sedan den första december 2009 och har inte möjligheten att söka direkt. Det tycker vi är ett bekymmer, säger Morgan Johansson (S), ordförande i riksdagens justitieutskott, till Svenska Dagbladet.

Bakgrunden är att Säpo och polisen utestängts från den utvidgade spaningsverksamhet som FRA sedan i fjol har rätt att bedriva; en utvidgning som innefattar etern. Huruvida Säpo skulle få bli del av detta har varit något som alliansregeringen ställt sig bakom, men på grund av att det är en minoritetsregering, så krävs stöd från (S), som hittills inte velat ta upp frågan.

Alliansen är oense kring om det ska bli FRA eller något fristående organ som ska sköta signalspaningen. Ett förslag som nu är under utredning ska lämnas över till moderata justitieminister Beatrice Ask i mars.

Morgan Johansson tänker idag rikta sin uppmaning till regeringen vid en riksdagsdebatt. Han menar att partiets ställningstagande inte har någon direkt koppling till helgens terrordåd.

– Men det är otillfredsställande att Säpo i dag inte har den här möjligheten. Sedan vet vi inte om det hade haft en betydelse i det här fallet, men för framtiden är det ändå viktigt.

Socialdemokraterna släpper även sitt krav på att riva upp FRA-lagen, något de och deras rödgröna allianspartier gick till val på. Peter Eriksson, språkför för MP, kritiserar detta vägval i SvD.

– Det är definitivt inte vår hållning. Jag var väldigt glad för den här överenskommelsen om att vi ska ta ett omtag, jag slöt den själv på telefon med Mona Sahlin. Man måste ha integritets-frågorna med från början på ett helt annat sätt, säger han.

Vidare är Eriksson tveksam till att låta Säpo signalspana:

– Att nu börja göra sådana förändringar tycker jag inte alls känns rätt.

Han ser sin före detta socialdemokratiska alliansbroder Johanssons utspel som ett sätt att ta initiativet efter terrordådet.

– Det är ofta inte särskilt klokt att börja dra igång plötsliga åtgärder som inte är särskilt genomtänkta på grund av att något händer akut, säger Peter Eriksson.


I.T

Etiketter:

söndag, december 12, 2010

John Lennon och ickevåld...liksom Gandhi nedan

lördag, december 11, 2010

Bli den förändring du vill se i världen! Gandhi

torsdag, december 09, 2010

Democracy Now! hittar John Vidal på på klimatmötet i MexikoVad Obama (inte) gör och det misslyckade klimatmötet förra året i Köpenhamn som WikiLeaks publicerat, 'Det är elefanten som skyller på flugan'.

'Amerika mutade länder till att underteckna uppgörelsen i Köpenhamn'.

'Den mycket, mycket smutsiga affären från stormakternas sida och deras hästhandel'.

Etiketter:

Assange om IrakInternationella solidaritets- och fredsaktioner

Julian Assange skriver i The Australian 8 december: ”Demokratiska samhällen behöver starka medier och WikiLeaks är en del av

dessa medier. Medierna underlättar för regeringar att förhålla sig hederliga. WikiLeaks har avslöjat några tuffa sanningar om krigen i Irak och Afghanistan och har släppt uppgifter om företagskorruption.

"Folk säger att jag är anti-krig: men för att undvika missförstånd- jag är inte emot alla krig. Ibland måste nationer gå i krig och det existerar rättvisa krig. Det finns däremot inget värre än en regering som ljuger för sitt folk om de här krigen och sedan ber samma medborgare att sätta sina liv på spel och att offra sina skattepengar för dessa lögner. Ifall ett krig är rättvist, så säg då sanningen och folket ska avgöra om de tänker stödja det.”

Etiketter:

Läckorna kanske ändå inte är så dumma för USA?


I Svenska Dagbladets debattforum Brännpunkt skriver 8 dec Jan Kallberg att det Wiki Leaks har läckt ut, kanske inte alls är så dumt för USA. Han menar att Wikileaks inte enbart är negativt för USA – utan att det finns positiva faktorer som följer av oönskad transparens.

"En oönskad transparens verifierar avsikter och sänder ut budskap. Wikileaks måste emellertid först sättas i sitt sammanhang.

Wikileaks är givetvis förödmjukande som ett misslyckande när det gäller federal kontroll över den egna verksamheten. Precis som att man har en obalanserad federal budget utan tecken på förbättring

Eller att varje stridsflygplan man beställer blir dubbelt så dyrt som det var tänkt. Det har brustit i kontrollen av den egna verksamheten. Men mer än så är det inte.

Wikileaks är inget digitalt Pearl Harbor eller någon större förlust– mer än prestige. Den enda påtagliga skadan skulle vara att vänligt sinnade individer kan identifieras och att det läckta materialet skulle få avhoppare och vänligt sinnade individer att avstå från att kontakta en amerikansk beskickning.

Men människor som stödde frihet hoppade av under Kalla Kriget trots dåtidens hinder, så det faller.

Låt oss istället se på det presenterade materialet. Det som framkommer i rapporterna är saker som de flesta statstjänstemän skulle klämma ur sig efter ett par drinkar. Lite skvaller, kommentarer, några observationer och saker man har hört runt ambassaden.

Till det läggs utgående kommunikation om vad Washington vill veta – och av vem. Huvuddelen av materialet har redan presenterats i andra former eller varit allmänt tankegods, exempelvis har saudiernas irritation och ängslan över det iranska kärnvapenprogrammet varit känt i flera år.

Diplomatkorrespondens har inte varit en betydande underrättelsekälla de senaste 40–50åren. Signalspaning, öppna källor, nationella underrättelsemyndigheter och satelliter har sedan länge tagit över den rollen.

(anm IT Det är där Sverige fyllt en stor roll via FRA, som stått för 'viktig' signalspaning främst österut, vilket man flitigt sålt vidare, inte minst till Usa)

Vad är då fördelarna med Wikileaks? För det första, nu är det här och det är inget vi kan göra något åt. Då kan vi inventera vad som varit positivt. En omedelbar reaktion är att den transparens som följer av detta är att var och en – vare sig det är New Delhi, Järfälla eller Quito – kan se att USA gör betydande ansträngningar för att öka säkerheten för människor på den här planeten.

De åtgärder som vidtas för att kartlägga terrorism, oavsett ursprungsland, är en genuin amerikansk vilja att identifiera, lagföra och bryta ner terroristnätverk. Det råder ingen tvekan om att världssamfundet betjänas av detta och att det leder till ett bättre globalt samhälle.

När amerikanska myndigheter tvingas söka få grepp om vilka terroristgrupper som slagit rot i Skandinavien borde det även öppna ögonen för svenskar om vilka som söker agera – och vilka som borde agera i eget bo.

För det andra, länder som Iran har en befolkning med tillgång till internet som utan hinder kan se svart på vitt att inte ens deras närmaste grannar och trosfränder, om än sunni, är något vidare imponerade av det iranska ledarskapet.

Det behöver inte vara ett problem för USA eller Saudiarabien att detta blottläggs eftersom roten till problemet är att Iran, som det okulärt framstår, fortsätter att utveckla kärnvapen i en instabil region som eftersträvar långvarig fred.

(anm IT Konstigt det aldrig nämns offentligt - vad man än anser om Irans ayatollor, så har landet inte gått till öppet angrepp mot länder i sin omgivning, medan tyvärr motsatsen kan sägas både om det tidigare Irak och framförallt Israel. Känslig fråga det här, om alla hundratals 1sraeliska kärnvapen, vilka däremot aldrig nämns i media.

Men så finns också en inflytelserik sionistisk lobby i Usa, vilket heller aldrig påtalas i gammelmedia, av förklarliga skäl kan man tänka. Ity den grupp som står som ägare till världens största och mest inflytelserika dagstidningar ägs av just denna grupp. Ta för Guds skull nu inte detta för judehat. För Sveriges del har det väl inte varit dåligt? Förutom som monopolsituation. slut komm)


Den iranska befolkningen får beskedet att betydande delar av den sunniarabiska omvärlden delar de amerikanska misstankarna om vad den iranska regimen har för avsikter. Det är inget vare sig amerikanerna eller saudierna behöver skämmas för. Människor i auktoritära länder, och i en värld där huvuddelen av världens länder ser frihet som ett problem, kan se de amerikanska goda intentionerna och jämföra med sina egna regimers.

(anm IT PUH, vad säger karln? GODA INTENTIONERNA? Usa bryr sig som alltid bara om sig själv och att roffa åt sig av Mellanösterns, för att inte tala om Iraks, billiga olja)

För det tredje, det kan göra gott för Erdogan i Turkiet att få klart för sig att Washington inte är så imponerad av sin Nato-allierade och att amerikanerna ser turkiska ageranden som illojala i syfte att enbart stärka hemmaopinionen. Om det inte redan hade framkommit av tidigare handlingar.

Det måste även komma som en chock för vicekonungen av Bosnien, Carl Bildt, att han inte är en geopolitisk och diplomatisk gigant. En villfarelse som fortfarande kan skönjas i svenska tidningar. Det finns positiva värden för USA att ledare som får kritik även får ta del av den kritiken från en källa som är utanför USAs kontroll.

Avslutningsvis ställer jag mig tveksam om Sverige uppfyller de konventioner och folkrättsliga krav, som ligger till grund för diplomatiska förbindelser genom att indirekt medverka till spridningen av stulen diplomatkorrespondens och inte aktivt förhindrar detta. Jag kan svårligen se att Sverige uppfyller sina åtaganden att skydda diplomatiska delegationer i landet.

Wikileaks är förargligt men det är inte en katastrof."

JAN KALLBERG

doctor of Philosophy Candidate in Public Affairs, University of Texas at Dallas(anm IT vilket kanske till viss del förklarar artikelns vinkling)

Etiketter:

tisdag, december 07, 2010

Wiki Leaks läckor oroar USA


Detta är ett sammandrag av vad olika reportrar skrivit om Wiki Leaks.

Alla de dokument Wikileaks har offentliggjort kommer från USA, världens enda kvarvarande supermakt. Och Wikileaks kritiker säger att läckorna enbart kan skada USA och gynna USAs motståndare och fiender.

Att Saudiarabiens ledare ena dagen kramar om Irans president Ahmadinejad för att nästa dag mana USA att anfalla honom, det kan knappast öka deras trovärdighet. Än så länge saknas bevis för att Wikileaks läckor medfört att enskilda människor utsatts för risker eller faror.

Däremot har läckorna orsakat röda kinder eller förtjusta leenden i många utrikes-departement och regeringskanslier över hela världen. Alltså ett önskeresultat för varje aktiv journalist. Wikileaks har åstadkommit ständigt nya scoop. Det är sådant som journalister drömmer om.

Kanske en större öppenhet och större insikt i resonemangen mellan makthavare är till gagn för medborgarna i alla berörda länder.

Wikileaks bjuder på nya scoop nästan var dag. Större öppenhet och större insikt i resonemangen mellan makthavare är till gagn för medborgarna i alla berörda länder. Därför borde åtminstone regeringarna i demokratier inte försöka stoppa läckorna, utan fundera över vad de ska svara sina medborgare.

I USA finns redan andra röster vid sidan av kraven på att straffa Assange och stoppa Wikileaks. En del skribenter menar att de läckta dokumenten visar att USA har en kår av duktiga, professionella och patriotiska diplomater och att större öppenhet om mellanstatligt umgänge kanske skadar USA på kort sikt men gynnar demokratin på längre sikt.

Samtidigt finns det amerikanska bedömare som oroar sig för att det som Wikileaks-dokumenten egentligen vittnar om, det är att supermakten USA och dess inflytande i världen är på stadig nedgång.

Etiketter:

Konflikten som alltid står i centrum - Intervju med Robert FiskAllt som äger rum handlar inte bara om Wiki Leaks. Palestinernas kamp för sina självklara territoriella, mänskliga och medborgerliga rättigheter fortsätter, trots att tiden ser ut att stå stilla.

Även vad gäller ett klent stöd från Väst

Att denna filmintervju med Robert Fisk om läget i Mellanöstern och palestiniernas kamp inte är alldeles färsk spelar därför ingen roll. De stridande parterna ser ut att stå kvar i de positioner de alltid haft.

Förutom Israels gränser förstås, dessa som man ständigt flyttar fram.I.T

Etiketter:

Blockaden av Gaza fortsätter...

Den israeliska isoleringen och avspärrningen av Gaza fortsätter. Det konstaterar 25 internationella organisationer – inklusive Amnesty International, Svenska Kyrkan, Rädda Barnen och Oxfam – i en gemensam rapport som just blivit publicerad.

Trots att Israel i somras under den internationella opinionens tryck, utlovade ”lättnader” i blockaden, har väldigt litet hänt nere på marken.

Sant är att inflödet av dagligvaror och mat har ökat lite, så att det i dagsläget inte råder någon svält i Gaza. Men på nästan alla andra områden är läget oförändrat, eller till och med sämre än tidigare.

Således tillåter man i stort sett ingen import av råvaror till att få igång industrierna, och inom byggsektorn får FN i nuläget bara in omkring 7% av det som behövs för att åter bygga upp allt som Israel förstört i sina anfall mot Gaza.

Tillgången på elektricitet och gas ligger på omkring hälften av behovet, el-avbrott är regel, och nästan ingen bensin eller diesel kan komma in.

Omkring 35% av Gazas odlingsbara mark och 85% av fiskevattnen har spärrats av, något som direkt drabbar omkring 178000 människor, och hittills har sex civila (varav två barn) dödats och 57 (varav tio barn) skadats när de vistats i dessa ”buffertzoner”.

Exporten från Gaza är, utöver små mängder jordgubbar, helt stoppad. Arbetslösheten är närmare 40%, och 80% av befolkningen i Gaza är beroende av internationell hjälp.

Palestiniernas möjlighet att resa ut och in i Gaza är, förutom för en liten grupp affärsmän, i stort sett obefintlig. Antalet resor över gränsen till Israel är ungefär 1% av nivån före blockaden. Inte ens allvarliga medicinska skäl kan räcka.

Ett exempel är 2-åriga Nasma Abu Lasheen, svårt sjuk i leukemi, som nekades inresa till Israel för specialistbehandling, så länge att hon hann avlida i sin sjukdom. Sedan förra året har 33 patienter avlidit på samma sätt innan de kunde få vård.

I en del fall har svårt sjuka istället försökt ta sig ut över gränsen mot Egypten, där det ibland varit lättare – men en betydligt längre och mer komplicerad resa.

Inte heller tillåter man inresa i de palestinska områdena på Västbanken, och många studenter har tvingats tacka nej till platser i skolor och universitet. Ett exempel är 29-åriga Fatma Sharif, utbildad advokat, som tvingades avsäga sig en Master-utbildning i demokrati och mänskliga rättigheter, när de israeliska myndigheterna vägrade henne resedokument.

Också FN-personal hindras att resa fritt, och antalet beviljade tillstånd har minskat. Den israeliska politiken är enligt rapporten i dessa fall ”godtycklig, oförutsägbar och tidsödande”.

FNs Säkerhetsråds resolution 1860 understryker ”behovet av att säkra ett hållbart och regelbundet flöde av varor och människor genom Gazaövergångarna”, något som alltså inte sker.

Blockaden av Gaza är en kollektiv bestraffning, olaglig enligt internationell lag och organisationerna bakom rapporten uppmanar det internationella samfundet att ”ta ett nytt samlat diplomatiskt initiativ för ett omedelbart, villkorslöst och komplett avbrytande av blockaden”.

Frågan är: kommer Sveriges regering, EU och FNs Säkerhetsråd nu att lyssna på de humanitära organisationerna och äntligen agera, eller kommer det att bli en uppgift för nya Ship to Gaza-aktioner att, obeväpnade och oskyddade, ensamma ta sig an den israeliska våldspolitiken, trotsa blockaden, och återupprätta människovärdet för de inspärrade i Gaza?Gunnar Olofsson, Ordförande i Göteborgs Palestinagrupp

Etiketter:

måndag, december 06, 2010

Rysk Afghanistanveteran vädjar - Dra bort trupperna!

Etiketter:

söndag, december 05, 2010

Så arbetar Wikileaks (2)

kort SvD 5 dec
USA-Ingen pratar med oss. Wikileaks har lyckats med det som USAs fiender i världen bara kunnat drömma om - att få supermakten på knä. Det erkänner en anonym högt uppsatt USA-diplomat för Reuters
Wikileaks dominerar just nu nyhetsflödet i världen – Sajtens senaste avslöjande blottlägger USAs kontakter med bland annat Sverige.

Under det senaste året har Wikileaks retat gallfeber på världens makthavare. Tidningen har kartlagt de hemliga och sofistikerade arbetsmetoderna.

Sedan den tidigare intervjun med Assange kan man lugnt säga att situationen har eskalerat. Han är internationellt efterlyst, häktad i sin frånvaro och på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt i Sverige. Men redan innan dess var hans adress hemlig och han berättar att han inte gärna går ut.

Julian Assange poängterar att Pentagon inte har ett enda konkret exempel på att någon faktiskt har skadats eller dödats med anledning av Wiki Leaks publiceringar om Afghanistan och Irak. 15000 dokument från Afghan war log återstår alltså att släppa

Men det dröjer. Andra publiceringar har kommit emellan och Wikileaks har inte kunnat finansiera den nödvändiga genomgången av dokumenten. –'70 procent av våra resurser går just nu till självförsvar för politiska angrepp och angrepp på vår webbsida' fortsätter Assange.

Wikileaks är ett stort maskineri med bara en handfull avlönade personer.

–Vi är drygt tio personer från hela världen i den innersta kretsen, säger Assange. Själv har jag aldrig tagit ut någon lön. Assange förnekar att Wikileaks skulle skakas av interna stridigheter.

Julian Assange är trots alla motgångar hoppfull och nöjd.

–Iraq war log är vår största framgång så här långt. Som organisation har vi aldrig varit starkare, sade han till tidningen före den senaste läckan, Cablegate.

Och eftersom Cablegate är sju gånger större än Iraq war log tyder mycket på att Wikileaks som organisation fortsätter att ha vind i seglen.
---
anm IT De enda som inte blir ett dugg förvånade över avslöjandena är irakerna själva. bombningar fruktansvärda övergrepp och enorm stöld av landets egendom har ägt rum från dessa sentida korsfarare i Irak ända sedan år 2003 IT
---
Bevis för att USA i chartrade flygplan transporterade fångar via Sverige fick den svenska regeringen efter en fräck underrättelseoperation mot amerikanerna.

På Säpos uppdrag förklädde sig svensk militär underrättelsepersonal till flygplatsarbetare. Som servicepersonal tog de sig ombord på ett av flygplanen och kunde konstatera att det rörde sig om en fångtransport. Amerikanerna förstod inte vad som pågick.

Säpos presstalesman Patrik Peter intygar för SvD att man i april 2006 gjorde en spaningsinsats mot ett statligt amerikanskt flygplan på Arlanda som man misstänkte var en fångtransport, men han vill inte gå in närmare på resultatet.

När regeringen fick rapporten om fångtransporten, som inte hade genomförts i enlighet med reglerna, blev reaktionen kraftig.

Enligt vad SvD erfar har USA inte genomfört några liknande fångtransporter med flygplan som mellanlandat i Sverige efter 2006.

Etiketter:

lördag, december 04, 2010

Wikileaks Julian Assange a hero

Kriget mot terror leder till fascism - Helle Klein i Aftonbladet


av helle.klein@aftonbladet.se

Jakten på det muslimska det vill säga på det som inte hör till ”vår ­normalitet” pågår runtom i Europa. Den 14 juli röstade den franska nationalförsamlingen igenom en lag som förbjuder heltäckande slöja på allmänna platser. Om en kvinna bär niqab eller burka får hon böta 150 euro.

Hon måste dessutom gå en kurs i franskhet, berättar Gardell. Franska inrikes-ministeriet har beräknat att antalet muslimska kvinnor med heltäckande slöja är ungefär 1900 personer. Lagen rör alltså tre promille av landets befolkning.


I Belgien har man också infört förbud mot heltäckande slöja. I Schweiz har man förbjudit minareter. Landets främlingsfientliga parti förbereder förslag om folkomröstning i slöjfrågan.

Samma diskussion pågår i Danmark, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland och Österrike. I Sverige lyfte Folkpartiledaren Jan Björklund frågan i valrörelsens slutskede.

Gardell konstaterar att ”den nya ­illiberalismen i Europa bärs upp av stora majoriteter”.

Slöjan har blivit en symbol för det där muslimska som påstås vara så skrämmande. Ändå har kvinnors huvud­dukar en lång tradition inom både kristendom och judendom. Patriarkalt? Absolut! Men inte specifikt muslimskt.

”Det muslimska hotet mot vårt samhälle är mer allvarligt än klimatproblemen”, menar vice statsminister Lene Espersen (konservativ) i Danmark. Sverigedemokraterna kunde inte sagt det bättre.

Regeringar inför övervakning och kontroll av ”de främmande”. Samhällsklimatet befrämjar fördomar, hatbrott och exkluderingspolitik. Kriget mot terrorismen har för länge sedan spårat ur. Hög tid att lära sig av historien.

Etiketter:

fredag, december 03, 2010

Stödet till Julian Assange


Al Burke skulle önska att vi ger Assange och Wiki Leaks vårt stöd.
Han fick meddelandet om ett initiativ i USA som är till stöd för WikiLeaks och Julian Assange, och ber oss nu att ge vårt stöd till att sätta igång och ta reda på om detta är trovärdigt eller ej. Och han vill att det snarast möjligt bildas en stödkommitté eller liknande för att bland annat:


• Lyfta fram och i de starkaste ordalag fördöma de hot om mord, bortrövande med mera som riktats mot Julian Assange.

• Sätta press på regeringen att göra likadant i alla gällande internationella sammanhang. Kanske kommer den inte göra det, men även det vskulle vara högst relevant.

• Påminna om en tidigare regerings medbrottslighet i bortrövandet av flyktingar till tortyr och skenrättegångar, och sätta press på regeringen att inte begå samma brott mot Assange, om han nu skulle hamna i svenskt förvar.

• Fördöma detta svenska rättshaveri som drabbat Assange och lyfta fram hur det äventyrat hans liv och säkerhet och skadat WikiLeaks.

• Begära en snabb och opartisk utredning av det maktmissbruk som tycks ha utövats av Marianne Ny och åklagarmyndigheten i övrigt samt eventuellt Claes Borgströms med fleras inblandning i fallet.

Det finns säkert mer eller annat som skulle kundna göras. Men tiden är både knapp och mogen, med tanke på de senaste dagarnas avslöjanden om svenska politikers undfallenhet gentemot USA.

Det borde vara möjligt att samla stöd över ett brett spektrum för ett sådant initiativ som, utöver huvudsyftet, skulle kunna utgöra ett nyttigt inslag i samhällsdebatten.

Det är bara att välja...

Etiketter: