måndag, mars 28, 2011

Hur humanitär är egentligen Västs intervention i Libyen?


Folkets Dagblad 22 mars 2011
av Tang Zhichao

-Stackars Libyen är inte det första "domstolsoffret" som Väst attackerat under beteckningen "humanism."

Bosnien och Herzegovina, Irak osv är alla före detta "mål". Tragiskt nog har aldrig "experimentet" lyckats. Sett från de andra två staternas sida, är denna så kallade "humanism" enbart det första steget mot att störta ett annat lands politiska makt.
Brittiska, franska och amerikanska styrkor har i dagar genomfört luftanfall i Libyen Trots att koalitionen hävdar att dess aktioner hade rönt rejäla framgångar, är missnöjet och oppositionen allt högljuddare genom de dödsfall som anfallen fört med sig under benämningen humanitär intervention.

Enligt USAs armé har den operation, "Odyssey Dawn," som startade den 19 mars, starkt försvagat det libyska luftförsvaret. Koalitionens första fas i sin mission har uppnått att ta kontroll över libyskt luftrum, sa den 20 mars Michael Glenn Mullen, ordförande för de amerikanska stabscheferna.

Den västliga koalitionen har betonat, att den första anfallsvågen var "av begränsad omfattning," men faktum kvarstår att den kommit att utvecklas på ett annat sätt och lett till stora frågor och tveksamheter.

Libyens statsledda TV station har rapporterat att 64 människor dött och 150 personer skadats under flygangreppens första dag. Dessa siffror kan definitivt komma att öka i och med att anfallet pågår.

De två viktigaste skälen till nuvarande flyganfall var att förstöra Libyens luftförsvars-anläggningar och lägga grunden till en flygförbudszon, som å ena sidan låter Västs jaktplan korsa himlen.

Å andra sidan syftar den till att stoppa Khadaffis aggression österut och tvinga trupper lojala mot Khadaffi att överge Benghazi och andra platser där libyska rebeller befinner sig. I vilket fall har inget av dessa mål hittills blivit uppfyllt och Khadaffi går heller inte med på några kompromisser.

Den aktion som koalitionen har genomfört godkändes av FNs Säkerhetsråd under beteckningen "humanitär", och avsåg att stoppa Khadaffis dödande av civila. Men antalet antalet dödsoffer verkar vara mycket högre, än innan Väst blandade sig i.

Förutom alla de döda och sårade som luftstriderna åstadkom, kommer detta vändas till en humanitär katastrof, eftersom denna inblandning kan komma att skifta en civil konflikt till ett långvarigt inbördeskrig.

Stackars Libyen är inte det första "rättsliga fall" som Väst attackerat under etiketten "humanitär." Bosnien och Herzegovina, Irak och så vidare är alla före detta "mål."

Sorgligt nog har egentligen aldrig "experimentet" kunnat lyckas. Sett utifrån de båda andra länderna, är egentligen denna så kallade "humanism" bara ett första steg på vägen mot att störta den politiska makten i ett annat land.

Den historiska erfarenheten säger oss också, att en dylik militär inblandning enbart tjänar de egna politiska och ekonomiska intressena eller också utgår de bara från att man inte gillar vissa ledare, sådana som Saddam och Khadaffi, även om det brukar döljas under sken av uppbära ett humanitärt syfte.

I vilket fall sker definitivt inte detta under beteckningen "humanitär". Vem kommer i så fall att klargöra benämningen på vad det är som sker?

Det är därför man kunnat se ArabFörbundet byta sida från att ge sitt stöd, till att endast inom några dagar avfärda och "beklaga". För att vara i stånd att stoppa Khadaffis bombningar av civila har Arabförbundet uppmanat FNs Säkerhetsråd att upprätta en flygförbudszon över Libyen. Något som hade kunnat erbjuda en "legal" ursäkt för Frankrike och Storbritannien att införa 1973 års flygförbud.

Men Arabförbundet hade aldrig väntat sig att flyganfallen mot Libyen skulle kunna orsaka en så stor förödelse, och man borde vara de första att bära bördan av alla dessa dödsfall. Så den 20 mars började Arabförbundet fördöma de militära attackerna mot Libyen.

Arabförbundets generalsekreterare general Amr Moussa, sa att det som för närvarande sker i Libyen har kommit bort från sitt ursprungliga syfte att sätta upp den flygför-budszon som FNs Säkerhetsråd godkänt. Säkerhetsrådets beslut byggde på att skydda de civila, men inte på bekostnad av fler civila offer.

Man väntar sig en flygförbudszon- men inga bomber.

Förutom Arabförbundet har Ryssland starkt uppmanat alla sidor i konflikten till att införa ett vapenstillestånd och därmed undvika att fler civila skadas. Man går också emot ett urskiljningslöst utnyttjande av militär styrka.

Iran fördömer flyganfallen mot Libyen och ifrågasätter Västländernas illegala syfte. Hugo Chávez, Venezuelas president, sa att flygattackerna enbart har resulterat i mer blod. Även Turkiet i egenskap av en av NATOs medlemsstater, har motsatt sig sina parners uppförande och varnar nu NATO, att denna militära inblandning kan resultera i mycket farliga efterverkningar.övers Ingrid Ternert

Etiketter: