lördag, april 16, 2011

Militärinsatser utomlands...men inget krut till Sverige...


Riksrevisionen har granskat regeringens hantering av svenska bidrag till civila och militära internationella insatser. Det gäller bidrag både i form av militära förband och civil personal. Granskningen visar att det inte finns förutsättningar för ett samordnat och effektivt resursutnyttjande.

Eftersom regeringen inte konkretiserat mål eller motiv är det heller inte tydligt vad de svenska bidragen förväntas uppnå eller vilka resultat som ska redovisas.

Regeringen tycker det är viktigt att utveckla samarbetet mellan olika svenska aktörer i internationella sammanhang. Regeringen har dock inte förtydligat vad det innebär i praktiken och det finns ingen struktur eller samsyn kring hur samverkan ska bedrivas.

Granskningen visar också att Riksdagen inte har insyn i verksamheten eftersom regeringens rapportering brister. Kostnaderna ökar men ingen har överblick. Det går heller inte att få fram de totala kostnaderna.

Regeringen bör konkretisera mål och motiv för svenska bidrag till de internationella insatserna och informera Riksdagen om de totala kostnaderna. Det är viktigt med öppenhet och insyn i en sådan central utrikespolitisk verksamhet som dessutom kostar stora summor varje år, säger riksrevisor Jan Landahl.

Han rekommenderar också att regeringen klargör när och hur samverkan ska ske mellan de svenska aktörerna och att pröva andra modeller för strategisk samverkan.

Det är nämligen så att drygt 1000 svenskar årligen skickas ut för att delta i internationella insatser genom FN, EU eller NATO. De som ansvarar för verksamheten är Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Justitiedepartementet.

Försvarsmakten, Folke Bernadotteakademin, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen och Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)är myndigheter som granskas.

Man kan ladda ned rapporten 'Svenska bidrag till internationella insatser'RiR 2011:14från Riksrevisor Jan Landahl genom Projektledare Matilda Hultgren 08-5171 41 35 och pressekreterare Pernilla Eldblom 08-5171 42 00

Etiketter: