onsdag, oktober 19, 2011

De NATOallierades Kommando-Överföring i Irak

17 okt 2011
NATOtruppernas träningsenhet når en viktig milstolpe i Irak -Armentani har tryckt på så att medan denna "taktiska” fas av NTMI-missionen kommit till sitt slut, har en ny, mer strategisk fas börjat.

Karabinjärerna fortsätter tjäna inom polisens Rådgivnings och Träningsdivision, ledd av överste M ichele Facciorusso, ger råd till de äldsta deltagarna i de irakiska Säkerhetsstyrkorna på ministernivå och tänker öka antalet aktiviteter utanför Irak i skolor och inne i NATOs medlemsstaters utmärkta centra.

Bagdad Irak- Den vice befälhavaren för NATOs TräningsMissionIrak, generalmajor Giovanni Armentani, sa nyligen farväl till gendarmeriets karabinjärers träningsenhet-eftersom man planerar lämna Irak efter fyra års obruten tjänst i NATOs tjänst.

Generalen gratulerade medlemmarna i enheten för deras exceptionella arbete och sa -
"Det resultat man uppnår talar för sig själv: man har alltsedan år 2007 tränat nära 11000 poliser i 20 grundkurser från den irakiska Federala- och Oljepolisen.

Man har också också drivit 17kurser för träning av instruktörer och 41 specialkurser som sträcker sig från KontraIED och KontraMotstånd till utredning om kriminalitet.

"Era ansträngningar dolde mer än dubbelt så många frågor om träning som de irakiska myndigheterna kommit med...” Vad mera är, poängterade Armentani, att medan denna NTM1-missions "taktiska” fas kommit att nå sitt slut, har en ny,mer strategisk fas tagit vid.
Karabinjärerna som ska fortsätta tjäna inom polisrådgivning- och träningsdivision, ledda av överste Michele Facciorusso, erbjuder råd till de älsta deltagarna i de irakiska SäkerhetsStyrkorna- på ministernivå.

Och man avser öka antalet aktiviteter för NATOs medlemsstater utanför Irak i skolor och utmärkta centrum. Man kommer också att erbjuda en särskild polisträning, vilket NATOs mobila träningsteam ska genomföra.

En ceremoni till minne av att flaggan halats på halv stång på Camp Dublin karabinjä-rernas träningsbas - till att markera början på NTM-Is övergång till en organisation mer passande som hjälp i Irak... och att sätta framtida villkor för ett solitt part- nerskap mellan Irak och NATO.

Slutligen lovordade general Armentani överstelöjtnant Sergio Di Rosalia, som under sju månaders tid lett Gendarmeriets Träningsenhet.. och överste Michele Facciorusso, chef över PATD, för sin fasta ledning och sitt stöd.

NATOs träningsmission i Irak (NTM-I) etablerades år 2004... Målet med NTM-I är som stöd för utvecklingen av irakiska säkerhetsstyrkors träningsmodeller och institutio-ner... NTM-I är... en distinkt träningsmission under politisk kontroll av NATO. Dess operationella tyngd ligger på träning och mentorskap.

Missionens aktiviteter koordineras med irakiska myndigheter och USAledda 'Deputy Commanding General Advising and Training'(DCG, A&T) som också sitter på dubbla stolar som NTM-I befälhavaren. NATO har ett evigt åtagande i Irak.

NTM-I rådgör och supportar Försvars Universitetet för Militära Studier, Nationella
Försvarshögskolan, Krigshögskolan och Försvarets SpråkInstitut bland andra institu- tioner i Bagdad. Andra samarbetsprojekt för NATO i Irak är träningskurser utanför landet för irakiska medborgare vid NATOs skolor såväl som irakiska polisens träning(Iraks Federala Polis och Olje Polis), vilken leds av italienska karabinjärer.

Numera representeras NTM-I ... NATO/PfPs taktiska personalstyrka av 14 medlemsnatio-
ner i augusti 2011: Albanien, Bulgarien, Danmark, Estland, Ungern, Italien, Litauen, Nederländerna, Polen, Rumänien, Turkiet, Ukraina (PFF), Storbritannien och USA.övers Ingrid Ternert

Etiketter: